روانشناسی و روانپزشکی

 • زندگی در جهت کمال

  زندگی شما سرشار از زیبایی است کافی است که چشم ودل خود را بگشائید تا بتوانید این زیبایی ها را ببینید عده ی بسیاری هستند که سر خود را در برف فرو کرده و نمی خواهند که ای نزیبایی ها را ببینیند اما من به شما می خواهم بگویم که تاریخ زندگی شما دوباره تکرار نمی شود روزی که گذشت دیگر گذشته است و شما نمی توانید آن را برگردانید پس سعی کنید هرروز زندگی خود را به بهترین شکل ممکن بسازید تا در زمانی در آینده غم و غصه این که چرا نتوانستید از زندگی خود بهره ببرید به سراغ شما بیاید

 • آیا مردم درباره ما مثبت فکر می کنند

  خودخواهی و خودبینی عاملی است که در بین مردم از جایگاه پایینی برخوردار است اکثرا" در مقابل افراد از خودراضی و خودشیفته عکس العمل خوبی نشان نمی دهندوقتی کسی با برتری جویی قصد تسلط بر دیگران را داشته باشد دردرون خود دیگران را کوچک و حقیر فرض می کند و این در عمل بصورت برخوردهای منفی ظاهر می شوداگثر مردم در مقابل افراد فروتن و معتدل واکنش بهتری نشان می دهندواحترام خاصی قائل هستندهمین نکته ساده ولی خیلی مهم و حیاتی باعث تفکر مثبت افراد می شود وقتی کسی به خصلت پرهیزکاری مجهز باشد قطعا" بین مردم با خطای کمتری زندگی می کند.

 • مهارت سخن گفتن و افزایش ارتباط مؤثر

  معمولا" برخی انسانها تمایل زیادی برای حرف زدن دارندهرچه مقدار سخن بیشتر باشدکیفیت آن پایین خواهد آمدزیرا سخن زیاد حامل اندیشه سنجشگر نیست گاهی در محافلی قرار می گیریم که مواجه با افرادی می شویم که متکلم وحده هستند یعنی یک تنه مجلس را با سخنان خود اداره می کنند اگر افرادی از مهارت سخن گفتن بهره مند باشندطبعا" باعث می شوند در نهایت کیفیت سخن بالا رود و همه استفاده کنند ولی اگر سخنان فقط جنبه وقت گذرانی و سرگرمی بی هدف داشته باشد در پایان افراد نتیجه مثبتی نخواهند گرفت.

 • آیا برای اعتراض و انتقاد کردن آموزش دیده اید

  انتقاد جزء مواردی است که اگر با نحوه ی استفاده از آن آشنا نباشیم به جای اثرات مثبت با اختلالات رفتاری شدیدی مواجه می شویم انتقادفرایندی است که اگر بصورت نهادینه و درست در جامعه اجرا شود باعث پیشرفت و رشد و شکوفایی آن جامعه خواهد شدداشتن ذهنی نقادو همچنین تحمل شنیدن انتقادو برخورد هوشمندانه نسبت به آن دو کفه ترازواست که موازنه آن عدالت و تکامل را به همراه دارد اگرانتقاد در جامعه ای نباشدجامعه به حال خود رها می شودو به روزمره گی ها و خطاهای تکراری مبتلا می شود.

 • اولین ملاقات در حفظ ارتباط چه تأثیری دارد

  دراولین ملاقات بدلیل محدودیت زمانی افراد اجبارا" باید به سرعت شناخت نسبت به هم پیدا کنندهرعملی که در ملاقات اولیه شکل بگیرددرذهن افراد به عنوان نکته مهم مورد توجه قرار می گیردهرچه اعمال انسان ها در اولین برخورد موجه و جذاب باشداحتمال حفظ و دوام ارتباط را بسیار زیاد می کند اگرکسی مهارت ارتباط مؤثر را فرا نگرفته باشدممکن است در اولین رابطه ناخواسته با شکست مواجه شودو یا با انجام عملی نسنجیده لوازم بر هم خوردن ارتباط را فراهم کندنمی توان گفت که انسان مجبور است که در تمام ارتباطات موفق باشد چون عواملی نظیرفرهنگ، شخصیت،تحصیلات و بسیاری از اینگونه موارد ممکن است باعث شود که ما بفهمیم آن ارتباط به صلاح ما نبوده است.

 • سه عامل اساسی درسرشت انسان که رابطه را بهبود می بخشد

  بسیاری از روابطی که به سردی می گراید به علت عدم وجود آگاهی درشناخت انسان و نیاز های او می باشدکسانی که ازقوانین کلی دروجودانسان هاآگاهی دارندو مهارت رعایت آنها را بدست می آورندبه نیازهای طبیعی عمومی که در سرشت انسان وجود داردپاسخ مناسب می دهندو این باعث می شودگرمی روابط شکل بگیردوجودیک رابطه سالم و بادوام باید عاملی باشدتا انسان ها بوسیله یکدیگراجتماعی پویا و زنده و سازنده را بوجود بیاورندانسان ذاتا" اجتماعی است بنابراین مجبور است در مقابل اختلاف نظر های گوناگون روشی معقول و منطقی پیش بگیرد تا بتوانددرآرامش زندگی کند.

عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری