آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

اخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا » آموزش باستان شناسی » صفحه 2

آخرین مطالب

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پاشنه، معنی پاشنه در خواب

محمدبن سیرین گوید: پاشنه پا درخواب، دلیل برنظام کار و کسب مردم کند. اگر بیند که پاشنه پای او بشکست، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اگر بیند که پاشنه پای او بشکافت یا مجروح شد، مانند شکستن پاشنه به کاری مشغول شود که از آن پشیمانی حاصل شود. اما ندامتش از آن کمتر باشد.   مطیعی تهرانی: پاشنه پا به طور کلی نشان کارها و استحکام امور زندگی […]

4 views بار

تعبیر خواب دیدن پاسبان، معنی پاسبان در خواب

پاسبان فرهنگ فارسی معین [ په . ] (اِمر.) ۱ – نگاهبان ، محافظ . ۲ – کسی که از طرف شهربانی مأمور حفظ نظم و آسایش شهر است . ۳ – شب زنده دار. دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است. اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و […]

43 views بار

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان به همراه دعای صوتی

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir دعای روز سوم ماه مبارک رمضان به همراه دعای صوتی را برای شما عزیزان قرار دادیم . ماه رمضان ۳۰ روز است و هر روز از این ماه دعای مخصوص به خود را دارد . فضیلت خواندن دعاهای مخصوص ماه رمضان بسیار زیاد است در ادامه مطلب ذکر و دعای روز سوم ماه مبارک رمضان را مشاهده خواهید کرد .

46 views بار

غذاهای مناسب برای افطار و سحری و روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir غذاهای مناسب برای افطار و سحری و روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را برای شما عزیزان قرار دادیم . در ماه مبارک رمضان خوردن بعضی از غذا خیلی میتونه برای روزه گرفتن کمک بکنه . برخی از غذاها هستن که دارای کالری زیادی هستند و برای روزه دارن توضیه می شود از این غذاها استفاده کنند . برای زمان افطار و سحری غذاهای مناسب و پر کالری را […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پاس داشتن، معنی پاس داشتن در خواب

پاس داشتن فرهنگ فارسی معین (تَ) (مص م .) ۱ – پاسبانی کردن ، نگهبانی . ۲ – رعایت کردن ، احترام گذاشتن . ۳ – جستجو کردن ، تفتیش کردن . محمد ابن سیرین گوید: پاس داشتن در خواب بر دو وجه است: اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت، دلیل است بر منفعت دو جهانی. اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد. […]

1 views بار

تعبیر خواب دیدن پارو، معنی پارو در خواب

 منوچهر مطیعی تهرانی: تعبیر خواب پارو ، دوست و همراه و کسی که به شما کمک می کند تعبیر خواب پارو کردن برف ، به کمک کسی غم و اندوه شما برطرف می شود تعبیر خواب انبار کردن جو و گندم با پارو ، نعمت است تعبیر خواب پارو چوبی ، نیکو است تعبیر خواب پارو آهنی ، یک دوست و همراه قوی است تعبیر خواب پاروی شکسته ، بیماری است تعبیر خواب پارو کردن […]

0 views بار
تعبیر خواب دیدن پاره و پارگی، معنی پاره و پارگی در خواب

تعبیر خواب دیدن پاره و پارگی، معنی پاره و پارگی در خواب

اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید. پارگی پشت لباس نشانه مورد تهمت قرار گرفتن و پارگی جلوی لباس، نشانه افشای رازی است که سعی دارید آن را کتمان کنید. اگر شلوار شما در خواب پاره بود، موردی پیش می آید که شرمنده می شوید. منوچهر مطيعي تهراني گويد: پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين شما پاره شده زيان […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پاره، معنی پاره در خواب

اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می بینید. پارگی پشت لباس نشانه مورد تهمت قرار گرفتن و پارگی جلوی لباس، نشانه افشای رازی است که سعی دارید آن را کتمان کنید. اگر شلوار شما در خواب پاره بود، موردی پیش می آید که شرمنده می شوید. منوچهر مطيعي تهراني گويد: پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب ديديد که آستين شما پاره شده زيان […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پارچه، معنی پارچه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود. اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد. اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پادشاه، معنی پادشاه در خواب

محمدبن سیرین گوید: دوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهی است. اول: آن که بیند که پیغمبر صلی الله علیه و آله او امام گرداند. دوم: آن که بیند که علم شریعت ورزد. سوم: آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنی منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن که بر منبر او خطبه کرد. پنچم: آن که جامه رسول صلی الله علیه و آله برت ن او است. ششم: آن که […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پاچه، معنی پاچه در خواب

جابر مغربی گوید: خوردن پاچه در خواب، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آن چه خورده است، خاصه چون بیند که خام می‌خورد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: هستند کسانی که اصلاً پاچه نمی‌خورند و دوست نمی‌دارند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می‌پسندند و تحمل می‌کنند. این‌ها اگر پاچه در خواب ببینند چه خود بخورند و چه شاهد پاچه خوردن دیگران باشند خواب می‌گوید که حادثه […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پاتیله، معنی پاتیله در خواب

پاتیل . (اِ) ظرف بزرگ مسین و جز آن که دهانه ٔآن فراختر از شکم است و در آن چغندر و آشهای بزرگ وفرنی و امثال آن پزند. پاتیله . تیان . طنجیر. لوید. و رجوع به پاتیله و پاتله شود. || (در حمام ) ظرف بزرگ مسین با دهانه ٔ فراخ که زیر خزانه گذارند و از بن آن آتش کنند تا آب خزانه گرم شود. تیان . – پاتیل شدن ؛ در تداول […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پاپیون، معنی پاپیون در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی کسی که در خواب پاپیون بسته باشد به قضاوت مردم درباره خودش نیازمند است و به آن اهمیت می دهد و به خصوص از این که در باره اش بد داوری شود هراسناک است. این نیاز در همه ما هست و این خوف و رجا نیز وجود دارد و هر چه ما بیشتر از جامعه ای که در آن زندگی می کنیم متوقع باشیم و جامعه نیز هر چه بیشتر روی ما […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پابندانی کردن، معنی پابندانی کردن در خواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند: پابنداني كردن درخواب بر سه وجه است. اول: مقيم شدن آن كس كه پابنداني او كرد. دوم: عنايت كردن با وي. سوم: خير منفعت بدو رسد. اگر بيند از پابندان كسي بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است.   محمد ابن سیرین بصری گويد: اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار آن كس مقيم و پايدار است و از او جدا نگردد.

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پابند، معنی پابند در خواب

محمد بن سیرین تعبیر پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد. اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده. اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد. اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن پا، معنی پا در خواب

حضرت امام جعفر صادق تعبیر خواب پا ۷ چیز است عیش و نوش – عمر – تلاش – طلب مال – نیرومندی – سفر – زن حضرت دانیال تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن پا ، تباه شدن نیمی از مالش است تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا ، از بین رفتن تمام مال است یا فوت خودش است تعبیر خواب بریده شدن یا شکسته شدن هر دو پا به […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن بوقلمون، معنی بوقلمون در خواب

لیلا برایت: تعبیر خواب خوردن گوشت بوقلمون ، سعادت است آنلی بیتون: تعبیر خواب دیدن بوقلمون ، سود از کار است تعبیر خواب فروختن بوقلمون ، آرامش در آینده است تعبیر خواب بوقلمون مرده یا بیمار ، شرایط نامساعد زندگی است تعبیر خواب خوردن گوشت بوقلمون ، سرگرمی و شادی است تعبیر خواب بوقلمون در حال پرواز ، شهرت است تعبیر خواب تیراندازی کردن به سمت بوقلمون ، ثروت با زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی است […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن بوق زدن، معنی بوق زدن در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را نمي دانست. دليل كه مردم از از سر خود آگاه كند. اگر بيند بوق مي زند، دليل كه در ميان مهتران دروغ گويد و آن دروغ را به سوگند راست كند و به عاقبت ظاهر گردد كه آن دروغ بود. جابرمغربي گويد: بوق زدن به تاويل، مردان را مصيبت است و زنان را رسوائي و ظاهر شدن راز ايشان. حضرت […]

1 views بار

تعبیر خواب دیدن بوق، معنی بوق در خواب

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را نمي دانست. دليل كه مردم از از سر خود آگاه كند. اگر بيند بوق مي زند، دليل كه در ميان مهتران دروغ گويد و آن دروغ را به سوگند راست كند و به عاقبت ظاهر گردد كه آن دروغ بود. جابرمغربي گويد: بوق زدن به تاويل، مردان را مصيبت است و زنان را رسوائي و ظاهر شدن راز ايشان. حضرت […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن بوسه دادن، معنی بوسه دادن در خواب

امام جعفر صادق: بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن. محمد بن سيرين: اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد. اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن بوسه ، معنی بوسه در خواب

امام جعفر صادق: بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن. محمد بن سيرين: اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد. اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت […]

77 views بار

نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ ایران,نتایج شمارش آرای مردم در انتخابات رئیس جمهوری سال ۹۶

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ ایران,نتایج شمارش آرای مردم در انتخابات رئیس جمهوری سال ۹۶ را برای شما عزیزان قرار دادیم . بر اساس اعلام آخرین نتایج شمارش آرای مردمی از صندوق های رای جناب آقای روحانی رئیسی با اکثریت رای رئیس جمهور جدید و آینده ایران انتخاب شدند . جناب آقاری روحانی رئیسی با بالاترین درصد رای به عنوان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند . در […]

227 views بار

آیا احتمال تقلب در انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران وجود دارد ؟

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir آیا احتمال تقلب در انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران وجود دارد ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . آیا خبر تقلب در رای گیری انتخابات ریاست جمهوری ایران واقعیت و حقیقت دارد ؟ یا شایعه و دروغین است ؟ در انتخابات ریاست جمهوری چگونه تقلب صورت گرفته است ؟ آیا اتهام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران صحت دارد ؟

1 views بار

تعبیر خواب دیدن بوستان، معنی بوستان در خواب

يوسف نبي عليه السلام گويد:ديدن بوستان هديه فرزند بود علامه مجلسی ( ره) گوید:بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم ۱ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است . ۲ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن بوزينه، معنی بوزينه در خواب

محمدبن سیرین گوید: بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند. اگر دید با بوزینه نبرد می‌کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بوزینه در خواب‌های […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن بوريا، معنی بوريا در خواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند: بوريا درخواب بر سه وجه است. اول:منفعت. دوم: خواستن زن. سوم: به كدخدائي خود مشغول بودن(مشغول شدن به كار دامادى و زناشويى خود). محمد ابن سیرین بصری گويد: اگر كسي بوريا بيند، دليل كه مردي است خسيس و نيز، دليل است بر آن كه زن بي اصل خواهد. اگر ديد بوريا ببافت و سپري شد، دليل كه شغل خويش را تمام كند. اگر بيند از بوريا ازار خانه مي بافت، دليل كه به كدخدائي خود مشغول شود. جابر […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن بوتيمار، معنی بوتيمار در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار دیگر می رود… دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دست ها به ما می رسد. چنان چه مسافر یا گمشده ای داشته باشیم و در خواب بوتیمار ببینیم از مسافر یا گمشده، خبر می رسد ضمنا بوتیمار در خواب امید و دل خوشی است و چنان چه ندانید […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن بوته، معنی بوته در خواب

لوک اويتنهاو مي گويد : بوته : خوشبختي در عشق بوته پربرگ : خطر کمين کرده است بوته پر گل : احساسات شما با يارتان متقابل است کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهيد رسيد ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب بوته‏ى سبزى مشاهده‏ى كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. مشاهده‏ى بوته خشك در خواب، بيانگر شنيدن اخبار ناخوشايند است. اگر در خواب بوته‏ى خارى مشاهده كنيد، به اين معنى است […]

3 views بار

تعبیر خواب دیدن کالسکه – گاری، معنی کالسکه – گاری در خواب

معنی کالسکه – گاری در خواب چیست؟ آیا شما هم در خواب کالسکه – گاری  را دیده اید و معنی آن را نمی دانید؟ کالسکه – گاری  در خواب به صورت تعبیری کوتاه بیان شده است .در ادامه می توانید تعبیر آن را مشاهده کنید. کالسکه – گاری  در خواب به معنی ضرر و نقل مکان از جایی به جای دیگر می باشد. کسی در خواب دیده است که سوار بر کالسکه – گاری  شده […]

2 views بار

تعبیر خواب دیدن کیسگر، معنی کیسگر در خواب

معنی کیسگر در خواب چه می باشد؟ آیا شما هم خواب کیسگر را دیده اید؟ معبران در این مورد تعابیری بس اندک داده اند که در ادامه مطالب می توانید مشاهده کنید. کیسگر در خواب معنی خوبی ندارد و نشانه ی غم می باشد. معبری شرقی در این باره می گوید: اگرکسی خواب کیسگر را ببیند یعنی غم و اندوه دچارش می شود. کسی در خواب دید که کیسگر به او داده شد یعنی غم […]

3 views بار

تعبیر خواب دیدن کوله پشتی،معنی کوله پشتی در خواب

معنی کوله پشتی در خواب چه می باشد؟ آیا تابحال شده است کوله پشتی خود را در خواب ببینید؟ دوستان عزیز دیدن کوله پشتی در خواب بسته به نوع و حالات آن تعابیری متفاوت دارد. معبران در این باره به تعابیری کوتاه بسنده کرده اند. اگر کسی در خواب ببیند که کوله پشتی دارد یعنی لذتی بزرگ برای شما اتفاق می افتد که دوستان نسبت به شما حسد می ورزند. زنی در خواب کوله پشتی […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن کوفته،معنی کوفته در خواب

معنی کوفته در خواب چیست؟ کسی در خواب کوفته را می بیند چه معنی می تواند داشته باشد؟ در ادامه مطالب می تواند معنی کوفته در خواب را ببینید. همانطور که می دانید کوفته غذایی بسیار خوشمزه می باشد که انواع گوناگونی دارد. کوفته تبریزی،کوفته برنجی و …. معنی کوفته در خواب روزی و نعمت ذکر شده است. البته اگر کوفته را مزه کردید باید بدانید تعبیر خواب کوفته به مزه ی آن بر می […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن کوسن، معنی کوسن در خواب

معنی کوسن در خواب چیست؟ کوسن انواع مختلفی دارد که از آن برای لم دادن یا تکیه دادن استفاده می شود. معنی کوسن در خواب کامیابی در ازدواج و عشق می باشد. دیدن کوسن در خواب از نظر معبران دیدگاه هایی متفاوت خواهد داشت. معبری در دیدن کوسن این چنین گفته است: کسی در خواب دیده است که کوسن هایی از جنس ابریشم دارد و به آن لم داده است یعنی به فکر آسایش دیگران […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن کوره، معنی کوره در خواب

تعبیر کوره در خواب چه می باشد؟ آیا شما هم در خواب کوره را دیده اید و تعبیرش را نمی دانید؟بله دوستان عزیز می توانید تعبیر کوره را در این قسمت مشاهده کنید. همانطور که می دانید کوره به جایی گفته می شود که در آن حرارت و آتش ایجاد می شود. دیدن کوره در خواب به معنی خوشختی و سعادت می باشد. دیدن کوره در خواب معنای خوبی دارد و این را معبران تایید […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن کود، معنی کود در خواب

معنی کود در خواب چه می باشد؟ همانطور که می دانید کود جزو  مواد معدنی به شمار می آید که فواید بسیاری برای طبیعت و خاک باغچه ، درختان و … دارد. کود مواد مغذی خاک را مناسب برای کشاورزی و فراهم می آورد.و کمک بسیاری به تقویت خاک می کند. کود برای هر خاکی لازم می باشد.حال اگر در خواب کود را دیدید چه معنی می تواند داشته باشد؟ دوستان عزیز معبران در تعبیر […]

1 views بار

تعبیر خواب دیدن کفجه، معنی کفجه در خواب

معنی کفجه در خواب چیست؟ آیا شما هم کفجه در خواب دیده اید و معنی آن را نمی دانید؟ در دیدن کفجه در خواب معبران تعابیر بسیار اندکی را بیان کرده اند دیدن کفجه اگر پاکیزه و تمیز باشد، اگر شکسته یا قدیمی باشد، هر دو معنی و تعبیری متفاوت دارند. دیدن کفجه در خواب یه معنی خدمتکار می باشد. معبری شرقی در این باره تعبیرهای را روایت کرده است که در ادامه ی مطالب […]

0 views بار

تعبیر خواب دیدن کفن،معنی کفن در خواب

معنی کفن در خواب چیست؟ کفن پارچه ای می باشد  که به دور مرده می پیچینند  و او را در گور می گذارند. معبران در مورد دیدن کفن در خواب تعابیری بسیار بیان کرده اند که در ادامه ی مطالب می بینیم: معبری غربی می گوید: دیدن کفن در خواب به معنی این است که بد اقبالی و بدبختی به سراغ شما می آید. اگر در خواب دیدی که از روی جسد کفنی را کنار […]

145 views بار

علت و دلیل انصراف و کناره گیری قالیباف به نفع رئیسی در انتخابات و پشت پرده آن چیست ؟

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir علت و دلیل انصراف و کناره گیری قالیباف به نفع رئیسی در انتخابات و پشت پرده آن چیست ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . به چه علت و دلیلی قالیباف در بیانیه ای اعلام کرد که به نفع رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده و کناره گیری کرده است ؟

164 views بار

کناره گیری قالیباف به نفع رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری قالیباف برای حمایت از رئیسی انصراف داد

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir کناره گیری قالیباف به نفع رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری قالیباف برای حمایت از رئیسی انصراف داد را برای شما عزیزان قرار دادیم . محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه ای اعلام کرد که به نفع و حمایت از حجت الاسلام رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ کناره گیری کرده است . آیا خبر کناره گیری قالیباف در انتخابات به نغع و حمایت از […]