آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» سامانه انتقالی و جابجایی دانشجویان|آزاد شاهد ایثارگران/مهمانی دانشگاه سراسری-كارداني,كارشناسي,ارشداخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این مطلب از سایت http://antique-book-treasure.ir در مورد انتقالی دانشجویان صحبت می شود { سایت نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر – سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد – انتقالی دانشجویان شاهد و ایثارگر – انتقالی دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی – سامانه نقل و انتقال و مهماني موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي – درخواست مهماني دانشجويان پیام نور – سامانه انتقال دانشجو – سامانه ی انتقال دانشجویان – سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه سراسری .} و نحوه ی انتقال دانشجو به دانشگاه شهر خودش و یا جابجایی دانشجویی یا میهمان رفتن دانشجویان ؛ همچنین انتقالی دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانشگاه آزاد و سراسری و همچنین انتقالی دانشجویان پزشکی و ارشد و کارشناسی به داخل یا خارج از کشور و یا انتقالی دانشجوی ارشد و کارشناسی . انتقالی دانشجویان متاهل و یا انتقالی دانشجویان دختر متاهل به شهر خودش . مهمانی دانشگاه .

ثبت نام – ثبت نام نقل و انتقال – ثبت نام نقل و انتقال دانشجویی – جامع علمی کاربردی – دانشجو – دانشجویی – دانشگاه – دانشگاه آزاد – دانشگاه پيام نور – دانشگاه دولتی – روزانه – سال – سال تحصیلی۹۶-۹۵ – سال۱۳۹۶ – سال۹۶ – سراسري – شبانه – علمی کاربردی – فنی حرفه ای – فنی و حرفه ای – كارداني – كارشناسي – كارشناسي ارشد – کارودانش – نتايج – نقل و انتقال – نوبت دوم

انتقال دانشجویی

جابجایی دانشجویان

شرايط و قوانین انتقال دانشجويان ايراني :

ماده ۵۲ : دانشجوياني که از يک واحد دانشگاهي به واحد ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلي خود  ( بدون تغيير رشته و تغيير گرايش و بدون شرکت در آزمون مجدد ورودي ) با مجوز سازمان مرکزي منتقل مي گردند تمام نمرات درسي آنان اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشي از لحاظ مشروطي و موارد ديگر عينا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وي ثبت مي گردد.در اين حال کليه واحد هاي درسي گذرانده شده قبلي با نمره ۱۰ و بالاتر، در واحد مقصد پذيرفته مي شود . اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.

تبصره ۱ – واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجويان انتقالي موضوع ماده ۵۲ که توام با تغيير رشته يا تغيير گرايش باشد  با رعايت مفاد  ماده ۶۷  اين آيين نامه بدون در نظر گرفتن تبصره ۳ آن توسط گروه آموزشي ذيربط و متشکل از حداقل سه عضو  هيئت علمي آن رشته در واحد دانشگاهي مقصد معادلسازي و دروس پذيرفته شده در کارنامه جديد دانشجو در واحد مقصد ثبت مي گردد ، ساير سوابق تحصيلي دانشجو بلااثر مي ماند. مبناي محاسبه ورودي اين قبيل دانشجويان همان زمان  پذيرش در آزمون مي باشد . اين قبيل  دانشجويان موظف به پرداخت هزينه انتقال و هزينه معادلسازي برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود .

تبصره۲  -دانشجوياني که از طريق شرکت در آزمون مجدد پذيرفته مي شوند بشرط اينکه مشکل نظام وظيفه نداشته باشنددروس آنان برابر ماده ۶۷ آيين نامه آموزشي و بند ها و تبصره هاي آن معادلسازي مي گردد و موظف به پرداخت هزينه انصراف به واحد مبدا برابر آخرين تعرفه دانشگاه و هزينه معادلسازي به واحد مقصد مي باشند .

تبصره ۳ – دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي دانشگاههاي دولتي يا موسسات غيردولتي مورد تايييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي که به دانشگاه آزاد اسلامي منتقل مي شوند دروس گذرانده آنها معادلسازي و با نمره ۱۲ و بالاتر پذيرفته مي گردد.

ماده ۵۳ : مدرک فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط واحد دانشگاهي مقصد صادر مي شود.

ماده ۵۴ : واحد هاي درسي که  دانشجوي ميهمان بايستي در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه آموزشي مربوط در واحد دانشگاهي مبدا تعيين مي گردد.

تبصره – دانشجوي ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت و متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهي مقصد بايستي شهريه ثابت آن نيمسال را به واحد مبدا و هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدا به سازمان مرکزي دانشگاه بپردازد.

ماده ۵۵ : در مواردي که واحد دانشگاهي مبدا نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يک نيمسال معين عرضه نمايد دانشجو مي تواند با صلاحديد واحد دانشگاهي مبدا و موافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يک بار در طول دوره تحصيل، کمتر از حداقل واحد هاي درسي مجاز تعيين شده ( ۱۱ واحد براي تمام وقت  و ۹ واحد براي پاره وقت  و ۷ واحد براي آموزش معلمان ) در يک نيمسال را در واحد يا واحد هاي ديگر دانشگاهي بگذراند. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت بعلاوه  شهريه متغير دروس انتخابي در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهريه متغير دروسي را که در واحد مقصد انتخاب مي نمايد به واحد مقصد مي باشد .

تبصره ۱ – استفاده مجدد از ماده ۵۵ در نيمسال آخر تحصيلي مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نيمسال فارغ التحصيل گردد و درسي به عنوان معرفي به استاد باقي نداشته باشد با صلاحديد واحد هاي مبدا و مقصد امکان پذير است .

تبصره ۲ – واحد هاي درسي دانشجوي مشمول اين ماده توسط گروه آموزشي واحد مبدا تعيين مي گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابي در واحد هاي مبدا و مقصد همزمان باشد بطوريکه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهي مربوط شرکت نمايدبايد يکي از آنها را حذف کند .

ماده ۵۶ : واحد هاي انتخابي دانشجوي ميهمان و دانشجويانيکه از ماده ۵۵ استفاده نموده اند پس از استعلام واحد مبدا از واحد مقصد و اطمينان از صحت آن عينا در کارنامه دانشجو در واحد دانشگاهي مبدا ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال  و  ميانگين کل نمرات وي منظور مي گردد.

ماده ۵۷ : در هر صورت مدرک فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط واحد دانشگاهي مبدا صادر خواهد شد.

مهمانی دانشگاه

انتقالی دانشجویان

دانشجویان دختر، در اولویت برای نقل و انتقال

قوانین جدید نقل و انتقال این دانشجویان در این آیین نامه به شکل زیر می باشد

۱- انتقالی دانشجویان دختر ، درصورتیکه بعد از قبولی در کنکور ازدواج کرده باشد حتی الا مکان ودر صورت صلاحدید دانشگاههای مبداء ومقصد به محل زندگی همسر انجام خواهد شد.

۲- انتقال دانشجویان دختر، درصورتیکه قبل ازقبولی درکنکور ازدواج کرده باشد حتی الامکان  ومشروط به موافقت دانشگاههای مبداء ومقصد، به استان محل زندگی همسر ، انجام خواهد شد.

۳- ازدواج رسمی دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

۴- انتقال دانشجویان پسر متاهل ، به استان محل زندگی همسر پس از بررسی تعداد متقاضیان درصورت امکان انجام خواهد شد.

انتقالی دانشجویان – انتقال دانشجو

دانلود آیین نامه دستور العمل اجرایی نقل و انتقال دانشجویی [Pdf]

انتقالی دانشجویان – انتقال دانشجو

نحوه و ظرفیت انتقالی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد

ثبت‌نام فقط به صورت اینترنتی و از طریق وب سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران به نشانی www.esargaran.iau.ir انجام می‌شود.

برای فرزندان و همسران شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزند جانبازان ۴۰ درصد و بالاتر و آزادگان و همسر و فرزند آزادگان نقل و انتقال و مهمانی بدون محدودیت انجام می‌شود.

اولویت دوم برای برادر و خواهران شهید، فرزند و همسران جانباز ۲۵ تا ۳۹ درصد در نظر گرفته شده که این افراد باید ابتدا دو ترم را به صورت مهمان در واحد مورد نظر طی کنند و در صورت کسب معدل ۱۵ انتقال انجام می‌شود، البته انتقال برای شهر تهران با معدل حداقل ۱۷ انجام می‌شود.

اولویت سوم برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان و همسران آنان و رزمندگان، فرزندان و همسران رزمنده در نظر گرفته شده که این افراد می‌توانند یک ترم به صورت مهمان بگذرانند و در صورت کسب معدل حداقل ۱۵ تمدید مهمانی انجام می‌شود.

 

شرايط انتقال دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از كشور

شرايط عمومي و اختصاصي:

۱- اعتبار داشتن مؤسسه مبدأ از دیدگاه اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم – تحقيقات و فناوري
۲- نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل در دانشگاه مبدأ و دانشگا هتهران از نظر مقررات آموزشي و خدمت نظام وظيفه
۳- نداشتن بيش از يك سال وقفه تحصيلي در زمان ارائه درخواست انتقال
۴- دارا بودن ديپلم دوازده ساله يا پيش دانشگاهي يا معادل ارزشيابي شده آن به تأييد وزارت آموزش و پرورش
۵- دارا بودن مدرك تحصيلي هر دوره براي ورود به دوره بعد كه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.
۶- براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، دانشجو بايد يك نيمسال تحصيلي با حداقل ۶ واحد درسي از دروس اصلي را در نظام واحدي يا معادل آن را در يك سال تحصيلي در نظام سالانه (با حداقل ميانگين كل نمرات٣ از ٤) يا معادل آن بر اساس تشخيص شوراي انتقال در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
۷- دانشجويان دوره دكتري تخصصي حداقل يكسال اشتغال به تحصيل داشته باشند.

دانشجويان متقاضي انتقال در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي مي بايست كليه مدارك لازم را جهت بررسي اوليه به دفترخدمات آموزشي دانشگاه تهران به صورت حضوري و يا از طريق پست الكترونيكي ارسال نمايند. جهت كسب اطلاعات بيشتر از مدارك مورد نظر به سايت http://iso.ut.ac.ir مراجعه فرماييد.

 

زمان آغاز ثبت نام مهمانی و انتقال دانشجویان

دانشجویانی که تقاضای عضویت در سیستم نقل و انتقال را دارد باید یک نیمسال را در دانشگاه مبدا خود تحصیل کرده و معدل کارنامه وی بالای ۱۳ باشد تا بتواند ثبت نام کند. سامانه ثبت درخواست متقاضیان انتقالی تا ۳۱ اردیبهشت ماه فعال خواهد بود، بنابراین دانشجویان برای ارسال درخواست خود تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند.

 

قوانین نقل وانتقالات | اداره کل آموزش | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | کاشان

edu.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=286

دانشگاه علوم پزشکی کاشان – آیین نامه انتقال و جابجایی. شرایط نقل و انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در گروه آموزش پزشکی دکتری …

تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ |. قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه خاتم. به اطلاع دانشجویانی که نسبت به اعلام گروه اقدام کرده اند می رساند جهت دریافت شماره اتاق از …

ثبت نام نقل و انتقال دانشجویی سال تحصیلی۹۶-۹۵,اعلام نتایج در مرداد …

kaninet.ir/ثبت-نام-نقل-و-انتقال-دانشجویی-سال-تحصیل/

Apr 20, 2016 – ثبت نام نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه دولتی روزانه شبانه فنی حرفه ای ۱۳۹۵ نقل و انتقال دانشجویی ثبت … ترم اول عمران روزانه جابجایی با اصفهان.

ممنوعیت جابجایی دانشجویان علوم پزشکی

www.fardanews.com/fa/…/ممنوعیت-جابجاییدانشجویان-علوم-پزش…

بر اساس نامه مدیر کل دفتر گسترش و ارزیابی اموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص موضوع ممنوعیت جابجایی دانشجویان، این مصوبه …

Oct 2, 2010 – همشهری آنلاین : معاون دانشجویی وزارت علوم با تشریح جزئیات شرایط و ضوابط نقل و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید گفت: در تمامی موارد مهمانی …

آگهی جابجایی دانشجو از دیوار تا اینترنت – مشرق

www.mashreghnews.ir/…/آگهی-جابجاییدانشجو-از-دیوار-تا-اینترن…

Nov 23, 2011 – با بهترین شرایط به دانشگاههای تهران، جابجایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته …. به دانشگاه های تهران، شرایط استثنایی برای جابجایی دانشجو .

May 25, 2015 – دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی نقل و انتقال در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ می توانند با مراجعه به سایت www.iau.ac.ir درخواست خود را ثبت …

سایت جابجایی دانشجویی – Free Web Hosting

manoto98.entrance.ir/سایت-جابجاییدانشجویی.html

مرجع دانلود رایگان پروژه دانشجویی و دانلود سورس و … سورس پروژه ای در این ساعت از پروژه دانشجوییجابجایی دو عدد, … سایت بزرگ پروژه … بیشتر.

جابجایی دانشجو – Armuniversity

armuniversity.com › تحصیل در ارمنستان

… Islamic), Armenian · Russian (CIS) · English (United Kingdom) Persian (Iran Islamic) Armenian Russian (CIS) · Home تحصیل در ارمنستان جابجایی دانشجویی …

امكان جابجايي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد و دكتري سال ۹۴ دانشگاه آزاد فراهم شد … از بخش «دريافت شماره دانشجويي ورودي هاي سال ۱۳۹۴ » سامانه مذكور شماره دانشجويي …

ثبت‌نام متقاضیان انتقالی و مهماني دانشجويي+شرايط پذيرش

www.yjc.ir › علمی پزشکیدانشگاه و كنكور

به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه …

Oct 2, 2010 – وی با بیان اینکه با درخواست های انتقال تنها برای انتقال به دانشگاه محل سکونت فرد … دانشگاهها برای نقل و انتقال دانشجویان به ۸ گروه تقسیم شدند.

[DOC]انتقال و جابجایی

school-health.arakmu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID…5d55…

ماده ۴۰ ) انتقال دانشجو باتوافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است : ۱-۴۰- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي …

You’ve visited this page 3 times. Last visit: 11/19/16

Feb 2, 2013 – هزینه نقل و انتقال: دانشجوی میهمان غیر دائم، می بایست درصدی از شهریه ثابت هر ترم میهمانی، که درصد آن در هر سال توسط معاون دانشجویی دانشگاه (سازمان …

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل. ﻣﺎده. ۱۰٫ : اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮازﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺪل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ورودي ﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﺳﺎل وﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ درداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ،درﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ. ۳٫ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ. ﺑﺮاي ﻣﻘﻄﻊ …

درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ … معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گفت: مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال …

شرط انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد – صراط

www.seratnews.ir › صفحه نخستاجتماعي

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشجویان مهمانی که در واحدهای مقصد تحصیل می کنند در صورت داشتن معدل بالای ۱۷ می توانند منتقل شوند.

زمان نقل و انتقال دانشجویی در دانشگاه. طبق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، روند ارائه و بررسی درخواستهای میهمانی و انتقالی دانشجویان …

ثبت درخواست نقل و انتقالات و مهمانی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد/ دریافت …

www.iau.ac.ir/…/ثبت_درخواست_نقل_و_انتقالات_و_مهمانی_دانشگا

Jul 5, 2016 – مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: زمان ثبت درخواست نقل و انتقال جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵، از امروز ۱۵ تیرماه آغاز شده و تا …

سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

kmu.ac.ir/fa/…/سامانه-میهمانی-و-انتقالدانشجویاندانشگاه-های-علوم

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به آدرس زیر راه اندازی شده است زمانبندی فرآیند میهمانی و انتقال …

ثبت نام نقل و انتقال دانشجویی سال تحصیلی۹۶-۹۵,اعلام نتایج در مرداد …

kaninet.ir/ثبت-نام-نقل-و-انتقالدانشجویی-سال-تحصیل/

Apr 20, 2016 – ثبت نام نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه دولتی روزانه شبانه فنی حرفه ای ۱۳۹۵ نقل و انتقال دانشجویی ثبت نام نقل و انتقال دانشجویی سال …

انتقال دانشجویان پیام نور – دانشگاه پیام نور

pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=eb4a4257…

پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاهانتقال دانشجو با موافقت مراكز مبداء و مقصد و تاييد مركزاستاني مربوطه مشروط به …

شرایط نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد

www.fardanews.com/…/شرایط-نقل-و-انتقال-و-مهمانی-دانشجویاندا

Dec 11, 2016 – مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آغاز ثبت درخواست دانشجویان متقاضی نقل و انتقال و مهمانی در سامانه جدید « منادا» به آدرس …

[DOC]ايين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان .doc

www.qom.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=562de412-4f02…

پیام نور: مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور گروه: تعدادی از دانشگاهها و موسسات که براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان در یک ردیف قرار گرفته اند.

انتقال دانشجویان دارای شرایط بدون شهریه + شرایط عمومی انتقال

peykedaneshjoo.ir/51489/انتقالدانشجویان-دارای-شرایط-بدون-شهر/

Nov 9, 2015 – به گزارش پیک دانشجو. یکی از مشکلاتی که دانشجویان علوم پزشکی برای نقل و انتقال از دانشگاهی به دانشگاه مقصد داشتند، پرداخت شهریه در موقع …

باسمه تعالي. ضوابط مهماني و انتقال دانشجويان در دانشگاه علم و فرهنگ. به اطلاع دانشجويان محترم متقاضي مهمان و انتقال مي رساند: دانشگاه علم و فرهنگ، تقاضا و پذيرش …

May 25, 2015 – دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی نقل و انتقال در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ می توانند با مراجعه به سایت www.iau.ac.ir درخواست خود را ثبت …

آخرین تغییرات آیین‌نامه نقل و انتقالات دانشجویان/ ظرفیت پذیرش …

www.isna.ir/…/آخرین-تغییرات-آیین-نامه-نقل-و-انتقالات-دانشجویا

Jun 16, 2013 – آخرین تغییرات آیین‌نامه نقل و انتقالات دانشجویان/ ظرفیت پذیرش انتقالی دانشگاه‌ها. دانشجو. معاون سازمان دانشجویان وزارت علوم با اشاره به ابلاغ …

نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اینترنتی شد – ایسنا

www.isna.ir/…/نقل-و-انتقالدانشجویاندانشگاه-آزاد-اینترنتی-شد

Dec 5, 2016 – معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد راه اندازی سامانه جدید مدیریت نقل و انتقال دانشجویی این دانشگاه خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه دانشجویان …

[PDF]آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾد اﻧﺗﻘﺎل داﻧﺷﺟو در داﻧﺷﮕﺎه آزاد

moshaver-elmi.ir/…/515c453a-ad04-44b9-a447-b9f42e2711dd.pd…

آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾد اﻧﺗﻘﺎل داﻧﺷﺟو در داﻧﺷﮕﺎه آزاد. ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺰﻳﯿﺎت آﻳﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻳﻦ. آﻳﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ داد . دﮐﺘﺮ ظﻔﺮ ﻧﻮاﻳﻲ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻔﻲ …

و سایت نقل و انتقال دانشجو شاهد و ایثارگر
,سامانه نقل و انتقال دانشجو شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد
,انتقالی دانشجو شاهد و ایثارگر
,انتقالی دانشجو دانشگاه غیر انتفاعی
,سامانه انتقال و مهمان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
,درخواست مهماني دانشجو پیام نور
,سامانه انتقال دانشجو
,سامانه ی انتقال دانشجو ها
,سامانه انتقال دانشجو دانشگاه سراسری
بازدید : 126 views بار دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاريخ : ۳ دی ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.