آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» نحوه و روش نوشتن جفر جامع کلیات علم شریف جفر (آموزش علوم غریبه)اخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir نحوه و روش نوشتن جفر جامع کلیات علم شریف جفر (آموزش علوم غریبه) را برای شما عزیزان قرار دادیم . روشهای نوشتن جفر جامع و همچنین کلیات علم جفر در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد ./

نحوه و روش نوشتن جفر جامع کلیات علم شریف جفر (آموزش علوم غریبه)

نحوه و روش نوشتن جفر جامع کلیات علم شریف جفر (آموزش علوم غریبه)

نحوه و روش نوشتن جفر جامع کلیات علم شریف جفر (آموزش علوم غریبه),روشهای نوشتن جفر,علم جفر و نحوه نوشتن جفر,جفر را چگونه باید نوشت؟,بهترین و ساده ترین روش برای نوشتن جفر,نحوه و روش نگارش جفر,کلیات علم جفر,آموزش علوم غریبه و جفر

نحوه و روش نوشتن جفر جامع کلیات علم شریف جفر (آموزش علوم غریبه)

 کلیات علم شریف جفر(آموزش علوم غریبه)

غرض آن است كه دواير را در جفر و تكسير و غيرهما بى نهايت است ، منتهى بعضى معروف است جفر جامعى هم كه نوشته شده است مربوط به يك دور ابجدى است كه همين يك دور هم بى نهايت است و آن را كران نبود. اين يك دوره ابجدى جفر جامع هم خطى است و هم چاپى آن به طبع رسيده است كه هر دو طبع و خطى آن در نزد حضرت مولى روحى فداه موجود است . آن هم اين دوره چاپى جفر يك دوره متعارف است كه از چهار (اااا) شروع گرديد و تا به چهار (غ غ غ غ ) به اتمام رسيد.
بيانش آنكه :
جفر را بر اساس بيست و هشت حرف ابجدى به بيست و هشت اقليم و جزء مى نامند، و هر اقليمى از اقاليم بيست و هشت گانه را به بيست و هشت شهر (يا بلد يا صفحه )، و هر شهرى داراى بيست و هشت كوى (يا محله يا سطر) است و كوى آن داراى بيست و هشت خانه (يا بيت ) است . بدين صورت :
اقليم ، جزء ۲۸
شهر، بلد، صفحه ۷۸۴=۲۸*۲۸
كوى ، محله ، سطر ۲۱۹۵۲=۷۸۴*۲۸
بيت ، خانه ۶۱۴۶۵۴=۲۱۹۵۲*۲۸
نحوه نوشتن جفر جامع روش خاصى دارد كه مولاى مكرم نيز تا مقدارى آن را نوشتند، يعنى در همان اوانى كه در محضر جناب حجت الحق و اليقين حجة الاسلام آقا سيد مهدى قاضى طباطبايى تشرف داشتند شروع به نوشتن آن نمودند كه چون خيلى وقت مى خواست با اين حال به نوشتن آن مشغول شدند كه در اثناى كار جفر جامع خطى تحصيل شد.
جفر جامع را در اقاليم و شهرها و محله ها و خانه به ترتيب ابجدى نويسند بدين صورت :
اب ج د ه‍و ز ح ط ى ك ل
۱۲۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱
م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ
۲۴۲۳۲۲۲۱۲۰۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳
ذ ض ظ غ .
۲۷۲۶۲۵ ۲۸
بايد حروف ابجدى را در جفر جامع از يك تا بيست و هشت بشمار آورد نه اينكه از يك تا هزار محسوب داشت . يعنى به بُعد ابجدى گرفت نه به حروف ابجدى . لذا هر اسمى كه مى خواهى در جفر جامع بيابى . مثلا حضرت مولى مثال زد به ((جعفر)) كه بايد از اولين حرف آن را به سوى اقليم روى و دومى را به طرف شهر و سومين را به سوى محله و چهارمى را به طرف خانه . يعنى همانگونه در آدرس ‍ ظاهرى اول اسم استان سپس اسم شهر و بعد از آن اسم محله و سپس اسم منزل را نام مى برى ، در مقام نيز از باب تشبيه چنين بنما.
حالا در كلمه ((جعفر)) اولين حرف ((جيم )) است كه آدرس اقليم است يعنى اقليم سوم است ، و بعد از اقليم ، ((عين )) ما را به طرف شهر شانزدهم اين اقليم راهنمايى مى كند، و سپس ‍ ((فاء)) ما را در آن شهر شانزدهم از اقليم سوم به سوى محله هفدهم آن مى برد و وقتى به محله هفدهم از شهر شانزدهم از اقليم سوم مى رساند. پس آدرس جعفر در جفر جامع خانه بيستم از محله هفدهم از شهر شانزدهم از اقليم سوم است ، و اقليم سوم همان حرف جيم است كه با ((ج ج ج ج )) است .
و چون اسم راقم ((داود)) است آدرس او در جفر جامع ، اقليم چهارم ، شهر اول ، محله ششم ، خانه چهارم است .
در غزل ((وصف دل )) ديوان آمده :
دوست بگو دوست كه يادش نكوست         تا نگرى نيست جز او اوست اوست
همچو الف در همه آفاق جفر         از بلد و خانه و اقليم و كوست

و اين بيت دوم اشارت به اصطلاحات جفرى از اقليم و بلد و خانه و كوى است . فتدبر.
در درس ۴۴ دروس هيئت و ديگر رشته هاى رياضى آمده است : ((آنان را در رشته هاى علوم ارثماطيقى مواضعت و اتفاق ديگر، و نظير كارشان در شعب اعداد حروف دوائر بسيار است كه ربطى به اين فن ندارد، چنانكه عالم نامدار محمود بن محمد دهدار متخلص به عيانى كه از اعيان علماى اماميه قرن دهم هجرى است در جواهر الاسرار و خلاصه آن ، دوائر عديده اى در اعداد خاص و هر يك را براى امرى مخصوص ، و بسيارى را منصوص به روايتى ماءثور ذكر كرده است . و به خصوص علماى مغاربه را در فنون ارثماطيقى و اعداد حروف دوائر شرح و بسطى بتمام است و دستى بسزا دارند.))
در پايان درس ۵۴ دروس هيئت بعد از بيان اقاليم به اصطلاح هيئت تحت عنوان ((تتمه )) مى فرمايد:
((تتمه : تقسيم اقليم ارضى به اقسام هفتگانه ، و اقليم هشتم سماوى كه عرض اقليم رويت بوده است ، دانسته شده است . و به اقليم هشتم به اصطلاح عرفان اشارتى شده است .
اكنون بدان كه در بسيارى از كتب و رسائل علوم و فنون مطلقا لفظ اقليم به معنى مطلق سرزمين نيز بكار برده شده است و از كثرت موارد استعمال نيازى به نقل شواهد نيست .
و علم جفر از علوم ارثماطيقى را ۲۸ اقليم است كه هر حرفى از حروف به بُعد ابجدى حروف گرفته شود و هر مربع آن حاوى چهار حرف است ، حرف اول اقليم و دوم شهر و سوم كوى و چهارم خانه است بدين بيان كه احمد را در اقليم اول ، شهر هشتم ، كوى سيزدهم ، خانه چهارم بايد گرفت ؛ و محمد را اقليم سيزدهم ، شهر ۸، كوى ۱۳، خانه ۴؛ و يوسف را اقليم ۱۰، شهر ۶، كوى ۱۵، خانه ۱۷؛ و يوشع را اقليم ۱۰، شهر ۶، كوى ۲۱، خانه ۱۶، و على هذا القياس .
و گاهى حروف را به چهار اقليم قسمت مى كنند كه حصه هر اقليم هفت حرف مى شود)) انتهى .
جناب محقق نراقى در خزائن ص ۳۱۴ فائده اى در كيفيت نوشتن جفر جامع مطرح فرموده است كه نقل آن مناسب مى نمايد.
((فائدة عظيمة در كيفيت نوشتن جفر جامع : بدانكه بايد بيست و هشت جزء كاغذ وضع كرد و هر جزئى چهارده ورق كه بيست و هشت صفحه باشد و در هر صفحه اى بيست و هشت سطر باشد و در هر سطرى بيست و هشت خانه باشد و در هر خانه چهار حرف رسم مى شود و در اصطلاح هر جزيى را اقليم و هر صفحه اى را شهرى و هر شهرى محله اى و هر محله اى را مشتمل بر بيست و هشت خانه است و حروفى كه در خانه ها رسم مى شود به اين طريق است كه هر خانه اى چهار حرف ، حرف اول علامت جزء، دوم علامت صفحه ، سيم علامت سطر، چهارم علامت خانه .
پس در خانه اول از سطر اول از صفحه اول از جزء اول چهارم الف است . اولين علامت علامت جزء اول و ثانى علامت صفحه اول ، ثالث علامت سطر اول ، رابع علامت خانه اول ، و در خانه دوم از سطر اول سه ((الف )) و يك ((ب )) رسم كنند و همچنين تا خانه بيست و هشتم سه ((الف )) و يك ((غ )) كه علامت بيست و هشتم است رسم كنند، و در خانه اول از سطر دوم از صفحه اول از اين جزء دوم ((الف )) و يك ((ب )) و يك ((الف )) رسم كنند كه علامت جزء اول و صفحه اول و سطر دوم و خانه اول است ، و در خانه دوم دو ((الف )) و دو ((ب )) نويسند و همچنين تا آخر سطر، و در سطر سيم از صفحه اول در خانه اول دو ((الف )) و يك ((ج )) و ((الف )) نويسند، و در خانه دوم دو ((الف )) و ((ج )) و ((ب )) نويسند و همچنين تا آخر سطر، و در صفحه دوم در خانه اول از سطر اول يك ((الف )) به جهت جزء، يك ((ب )) به جهت صفحه و دو ((الف )) به جهت سطر و خانه نويسند و على هذا القياس تا در خانه آخر از سطر آخر از جزء آخر چهار ((غ )) نويسند.
فائدة : در بعضى از رسائل بنظر رسيده كه هر كه اين جفر جامع را بنويسد و با خود دارد همه مخلوقات او را مطيع و منقاد گردند و كسى در مدة العمر با او دشمنى نتواند كرد، و هر خانه اى كه در اين جفر جامع باشد از مرگ فجاءة و طاعون در امان باشد، و اگر كسى با لشكرى باشد فتح ايشان را باشد و هر كه بنويسد به هر مراد كه خواهد برسد، و هر آفريده اى كه در بلايى عظيم افتد اين را بنويسد و با خود دارد حق تعالى او را از آن ورطه برهاند، و اگر حاجتى داشته باشد و به آن نتواند رسيد چهل روز همه روزه نظر بر اين اوراق افكند تا حاجتش روا شود به شرط تقوى و كتمان سر و پرهيزكارى ، و هر روز بعد از نماز دويست مرتبه بگويد ((يا رحمن كل شى ء و راحمه )) و بعد از آن نظر به آن اوراق كند و اگر دشمنى داشته باشد كه به هيچ نوع دفع آن را نتواند كرد هر روز بعد از صبح چهل مرتبه بگويد: يا مذل كل جبار بقهر عزيز سلطانه و نظر بر آن اوراق كند تا چهل روز، روز آخر حروف اسم آن شخص را بسط عددى مثل آنكه اسم محمد را بجاى ((ميم )) اءربعين و بجاى ((ح )) ثمانية ، و بجاى ((ميم )) اءربعين و بجاى ((دال )) اربعه ثبت نمايد و به ترتيب تكسير كند به اين نحو…؛ و بسط حرفى مثل آنكه حروف اسم آن شخص را تكسير كند و به حروف را جدا گانه و بسطى را جداگانه بر كاغذ نويسد يكى را در گورستان بسوزاند و يكى را در خاك كند بشرط آنكه آن كس به حسب شرع دفع آن واجب باشد پس آن كس ناچيز گردد.))
انتهى .
خواننده گرامى دانا است كه دست بدين اعمال زدن بدون مقدمات و اذن حق متعال خلاف ادب مع الله است و مبارزه با نظام آفرينش و كلمات وجودى و چينش كشور هستى است . لذا اگر كسى را به اين حقايق سر و سرى شد بايد اذن الله تكوينى را كه بر اساس ولايت تكوينى است داشته باشد و در صورت اوامر الهى بدان دست زند وگرنه خلاف حقيقت گرداننده نظام بلكه خلاف عين نظام است . يعنى جفر جامع و ديگر شعب ارثماطيقى را هم مى شود در جمالى بكار برد و هم در جلالى ، در جمالى آن چه بسا در موارد زيادى اذن باشد همانند الفت ايجاد كردن بين دو مسلمان يا بين زن و شوهرى ؛ ولى در جلالى آن كه در بيانات جناب محقق نراقى آمدهاست بهتر آن است كه انجام نگيرد و در صورت اذن و امر الهى از باب اطاعت از اوامر حق متعال در همان محدوده امر انجام مى گيرد. يعنى جفّار بايد بداند كه خداست دارد خدايى مى كند و او را شاهد و ناظر مطلق در همه شئون بداند، و خود را در برابر حق متعال چيزى نبيند و لذا ائمه هدى با اينكه صاحب جفر جامع بودند كه طبق نصوص ماءثور جفر جامع در نزد آنها است ولى هرگز در امور جلالى دست به اعمال جفرى نزدند كه ادب مع الله و حضور و مراقبت تام را مراعات نموده اند. فتدبر.
در ص ۱۳۸ خزائن آمده است : اعلم اءن الجفر ثمانية و عشرون جزءا، كل جزء ثمانيه و عشرون صفحه كل صفحة ثمانية و عشرون سطرا، كل سطر ثمانية و عشرون بيت ، فى كل بيت اءربعه اءحرف ، الحرف الاول بعدد اجزاء الثانى بعدد الصفحات الثالثة بعدد الاسطر الرابع بعدد البيوت ، فاسم جعفر مثلا يطلب من البيت العشرين من السطر السابع عشر من الصفحة السادسة عشر من الجزء الثالث و على ذلك فقس .
اين همان است كه در ابتداى شرح اين بيت گفته آمد.

کیفیت نوشتن جفر جامع – منتظران و یاوران حضرت مهدی ( عج )

mr532011mr.persianblog.ir/tag/کیفیت_نوشتن_جفر_جامع‏
ظ روز یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠ کلمات کلیدی: کیفیت نوشتن جفر جامع ،- ا ر ب ع ى ن ث م ا ن ى ه … در مدة العمر با او دشمنى نتواند کرد و هر خانه اى که این جفر جامع باشد از مرک فجأة و …… راه غلبه بر شیطان(۱) بهترین روش برای درک زبان و ادبیات عرب چیست؟

غرض آن است كه دواير را در جفر و تكسير و غيرهما بى نهايت است ، منتهى بعضى معروف … نحوه نوشتن جفر جامع روش خاصى دارد كه مولاى مكرم نيز تا مقدارى آن را نوشتند، …

You visited this page on 11/17/16.

اين دو روش را به عنوان عيدي تقديم ميكنم به علاقه مندان علم جفر. ….. رابراي نوشتن اين كتاب ذكر كرده اند كه در كتاب« آموزش روش نگارش كتاب جفر جامع » به تمام اين مطالب …

You visited this page on 11/16/16.

Sep 16, 2013 – اساتید علم جفر ساعات بخصوصی رابرای نوشتن این كتاب ذكر كرده اند كه در كتاب« آموزش روش نگارش كتاب جفر جامع » به تمام این مطالب پرداخته ایم.

You visited this page on 11/9/16.

طریق نوشتن هم بدین نحو میباشد که حرف اول علامت جزو ۲ علامت جزو ۲ علامت صفحه … بهر تقدیر در خصوص روش اخذ جواب از فن جفر نیز کسی در قالب پنج بیت شعر یک …

You visited this page on 11/9/16.

عنوان اصلی: روش نگارش جداول جفر جامع. پدیدآورندگان : -. نوع : متن. جنس : کتاب راهنما. زبان : فارسي. صاحب محتوا : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. وضعیت نشر …



طریقه در علم جفر – انجمن پاتوق یو

talk.patoghu.com › … › علوم روحيمتفرقه

Jan 19, 2009 – پس از مطالعه کتاب عظیم الشأن علم و علوم جفر طریقه ای در رموز اسم اعظم جناب محمد بن علی اکبرعطاری تبریزی وکتب جلیله …. طریق نوشتن اینست.

بنابر این اگر هم بنایی بر نشر باشد بین یک عده ای خاص مورد اعتماد باید باشد این مطلب هم کم دلسرد کننده نبوده است در راه نوشتن. و صدایت هم به جایی نمی رسد (البته …

آموزش علم جفر با روشهاي پيشرفته – وبلاگ آموزشي علم جفر با روشهاي پيشرفته براي دوستداران علوم غريبه. … زیر لب وقت نوشتن همه کس نقطه نهند این عجب نقطه خال …

You visited this page on 11/17/16.

جفر و جامعه – ویکی فقه

wikifeqh.ir/جفر_و_جامعه

۳ – نوشتن اخبار آینده بر روی جفره توسط پیامبر ….. برخی‌ از آنان‌ گونه‌ای‌ از جفر را، که‌ جفر متوسط‌ می‌خوانند، بر دیگر روشها ترجیح‌ می‌دهند و آن‌ را در علم‌ اوفاق‌، برای‌ …

You visited this page on 11/17/16.

Jul 15, 2015 – نحوه نوشتن جفر جامع روش خاصى دارد كه مولاى مكرم نیز تا مقدارى آن را نوشتند، یعنى در همان اوانى كه در محضر جناب حجت الحق و الیقین حجة الاسلام آقا …

انجمن حساب جفر. شما به عنوان یک عضو وارد نشده‌اید و یا اجازه‌ی دسترسی به این صفحه را ندارید. این خطا ممکن است به یکی از دلایل زیر رخ داده باشد: شما هنوز به عنوان یک …

روش نوشتن احراز | سایت شخصی محمدباقر فیروزی

www.firouzi.org/?tag=روشنوشتن-احراز

برچسب‌هاآداب نگهداری حرز, احراز, اداب نوشتن حرز امام جواد, اذکار, اعواذ, اعواذ ایام, اوراد, بازوبند حرز امام جواد, تعویذ, جفر, حرز, حرز امام جواد, حرز امام رضا, حرز امام علی, حرز جواد …

Nov 10, 2007 – 45 posts – ‎۳۶ authors

سلام دوستان حتما می دانید که برای یررسی و طی مراحل در علم جفر اول نیاز به تبدیا حروف به اعداد داریم یعنی اولین قدم بردن حروف یا دنیای اعداد می باشد …

مرگ.چاکرا.روح.جن.مدیتیشن.تله پاتی.جادو.علم جفر.ریکی.مراقبه.دعا.تجسم.اسرار … سیزده دایره در نوشتن تر تیبات حروف وجود دارد که شش تای اول آنها مشهور تر است:.

۲۱ hours ago – نوشتن و خواندن و نگهداری کتاب جفر جامع در خانه خواص بسیار زیادی دارد که … مي كند واين امربراي كساني‌كه از روشهايي مثل جفر«خافيه » براي استخراج …

دانلود رایگان کتاب PDF آموزش جفر جامع,علم جفر پی بردن به اسرار و …

antique-book-treasure.ir/…/دانلود-رایگان-کتاب-pdf-آم…

۷ days ago – کتاب کامل به بزان فارسی درمورد آموزش جفر و علم جفر را هم اکنون به … دانلود کتاب اموزش تعویذ نویسی,شرایط نوشتن دعا و تعویذ,کتاب pdf …

You visited this page on 11/9/16.

۲۴ آوريل ۲۰۰۹ … علوم غريبه طلسم جادو محبت ورد دعا درمان فال استخاره جفر جن رزق خواص علوم غريبه … روش هاي پيدا کردن دزد … طرز نوشتن: با مشک و زعفران نوشته شود.

دعا نويسي اسلامي قرآني ۱۲۱۱ – فروش كتاب جفر جامع

alavi116.blogfa.com/tag/فروش-كتاب-جفر-جامع

همانطوريكه دوستداران علم جفر جامع مطلع هستند نوشتن و نگهداشتن كتاب جفر جامع در … كتاب جفر جامع در واقع يك روش از استخراج جفر مي باشد كه به ام الحروف معروف است …

نوشتن این کتاب بدون ثواب نیست و بدون فایده که برای بدست آوردن مستحصله حتماً لازمه هست و بدون این کتاب نمی شه مستحصله جفر جامع. رو بدست آوردن مگر اینکه در …

Sep 12, 2016 – در این پست از سایت treasure-book.ir دانلود رایگان کتاب آموزش کامل جفر و حروف,علم جفر پی بردن به اسرار و رازهای عالم را برای شما عزیزان و علاقه …

You visited this page on 11/9/16.

که حتی نقل آن و یا نوشتن آن بر روی کاغذ کاری نابجا شمرده می شود. … یا علم طلسمات که به جفر هندو مشهور است و به آن صفحه شرقی گفته می شود. …. وضعی حروف و با اعطای ارزش عددی به هر کدام از آن‌ها، چه براساس کلی‌ترین روش ارزش‌گذاری حروف (=ابجد) و چه …

strong peg – روش محاسباتی

strongdownlod.blogfa.com/tag/روش-محاسباتی

strong peg – روش محاسباتی – strongDownlod. … مثلا در جفر ۵ سطری ابتدا حروف را باید موخر وصدر کرد بعد مستحصله گرفت به این ترتیب یک پیوند …. و البته من فکر نمی کنم با نوشتن چند تا عدد به همین سادگی در یک مربع و یک سری اسم موکل من در …

آموزش علم شريف جفر و رمل و دعا نويسي اسلامي و شرف شمس. … ما به جای برنامه آماده ، کل فرآیند نوشتن یک برنامه را برای شما در نظر گرفتیم .از توضیحات اولیه روی …

You visited this page on 11/17/16.

Jul 22, 2007 – به این روش شمارش علم( جفر) می گویند وبه چند گونه شمارش بخش می شوند. … كه‌ بنا بر روشهای نوشتاری یاید نوشته شود:( الاّ ه) ؛اما روش نوشتن تازی بر …

آموزش علم جفر

agahijur.ir/آموزش%۲۰علم%۲۰جفر/tag-10099397/Translate this page

آموزش علم جفر-آموزش علوم غريبه. … شرف شمس و آداب صحيح نوشتن شرف شمس و تسخير موكل خورسيد و عزيمت هاي … طريقه استفاده از اسماء الله و انتخاب ذكر روش دوم

Feb 9, 2016 – دانلود کتاب های علوم غریبه آموزش نوشتن دعا و تعویذ کتاب خودآموز …. ،اذن استاد،اذن نوشتن دعا،جفر،آموزش كامل رمل،آموزش رمل نقطه ای،آموزش رمل قرعه ،

دنیای جادوگری

jaduye-siah.blogfa.com/

Nov 10, 2016 – امروز میخوام با راه های ساده توضیحی بدهم از علم جفر به دین اسلام که چه رموزی …. دوستان عزیز در این روش ها من چیزی از نوشتن به شما نگفتم چون شرایط …

۳ – علم اعداد – بلاگ اسکای

www.elmeadad.blogsky.com/1384/11/22/page/3

درباره علم جفر باید بگویم که برای استخراج سوالات باید در عصر حاضر بخصوص … هم اکنون به استاد دسترسی ندارم و خیلی از کاربران روشهای استخراج مستحصله و یا …

Dec 12, 2014 – نمونه ای از صفحات جفر جامع به قلم آیت اله کتانی که با روش های ریاضی و …. از آن مرحوم نوشتم ولی می دانستم که به علم جفر، تسلط علمی و عملی دارند.

اداب نوشتن دعا :: ۱۳٩۱/۱٠/۵ » دعا های محبت :: ۱۳٩۱/۱٠/۵ … اموزش کامل علم جفر :: ۱۳٩۱/۱٠/۵ » دانستنی های اولیه در مورد … روش احضار پری :: ۱۳٩۱/۱٠/۵ » سه طلسم برای رفع …

فرمایش اخیر علامه شعرانی اشارت به علم شریف جفر یعنی علم حروف نیز خواهد بود که ….. نحوه نوشتن جفر جامع روش خاصی دارد که مولای مکرم نیز تا مقداری آن را نوشتند، …

واژه شناسی. بچه گوسفند چون چهارماهه باشد اگر از بز متولد شده باشد، نر را جفر گویند. … در علم جفر برای رسیدن به جواب سؤال، از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود. این روش‌ها بسته به اهمیّت سوال متفاوت و در … نکات مهم پیرامون نوشتن دعا · زمان دعا نویسی

استخاره و جفر | پیشگو

https://pishgo.wordpress.com/2007/03/08/estekhare/

Mar 8, 2007 – 5- در نوشتن تمام طلسمات و اوراد و تعويذات بايد سمت قبله نشسته و از سوي خدا طلب … یکی از روشهای آینده بینی در جوامع اسلامی جَفر است جفر به معنی …

Aug 14, 2013 – همچنین، علم حروف را شعبه‌ای از جفر دانسته‌اند که در اصل به شناخت اسماء غیبی …. در سده‌های بعد، با نوشتن کتابهایی کوشیدند تا وجوهِ باطنیِ حروف و دیگر معارف ….. روش دوم نیز با در نظر داشتن همین هدف به تجزیۀ نامهای خاصی می‌پردازد که …

الهامات و ابهامات – علم عداد (جفر)

ebhamat-elhamat.blogfa.com/post-26.aspx

توجه كنید كه نوشتن تاریخ روز و ماه تولد با فارسى متفاوت است. اول ماه، بعد روز! در این مورد اینگونه باید محاسبه كرد: ۶= ۵ ۱=۱۵ با داشتن عدد تولد و استفاده از آن مى …

روش عزادارى … راه هاي مختلف رسيدن به علم جفر را بيان فرماييد (مثلا علامه حسن زاده آملي خود علم جفر داشته و براي تحصيل اين علم شريف دستور داده اند در يک ….. جواب مى گوئيم كه: هر چند آدمى را في الجمله در گفتن و نوشتن فعلى چاره و تدبيرى هست.

You visited this page on 11/10/16.

Sep 22, 2007 – با علم جفر و علم رمل می‌توانید آینده را پیشگویی کنید. … این، در طول یک ترم ۶ هفته‌ای می‌خواهند روش نگارش جداول جفر جامع را به شاگردها یاد بدهند. … بعضی وقت‌ها موقع نوشتن بعضی پرونده‌ها به خاطر وحشت‌آفرینی و حتی غیرقابل باور …

You’ve visited this page 2 times. Last visit: 10/24/16

Sep 10, 2013 – 12- نوشتن سوره حمد و اخلاص و ناس و فلق و آیه الکرسی در رقعه ای و به همراه … و به هر حال در بین مردم روش های مختلفی برای دفع چشم زخم استفاده می شود (تخم مرغ و…) … در استفتاء از دفتر آیت الله جعفر سبحانی نیز استفاده از برخی آیات …

Jun 15, 2014 – علوم غریبه، علومى مانند علم حروف و اعداد، علم اوفاق، جفر، (جفر صغیر و جفر … خود به این روشها روی می‌آورند و به این بهانه‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. … می اورد با استفاده از اعمالی مثلا نوشتن طلسم و قسم نامه و دادن دستوراتی خاص که …

سوال: علم دعا نویسی و طلسمات و رمل و جفر و… چطور و از کجا اومده چون برای نوشتن خیلی… برچسب‌هاآموزش رمل, آموزش علم رمل, آموزش علوم خفیه, آموزش علوم غریبه, رمل, رمل …

روش احضار ارواح بستگان نزديك با آيات قرآن اول بايد شب از نيمه گذشته باشد ، سپس غسل بكن به اين نيت كه … سلام بر تمامی دوستداران علوم غریبه،علم جفر،اعداد ابجد،روش احضار وتسخیر جن ،دعا نویسی وتمامی دوست داران اسلام وقرآن … شرایط نوشتن دعا.

Feb 26, 2015 – ((نوشتن تمامی دعاها نیاز به اذن استاد وآگاهی کامل ازآداب دعانویسی دارد)) …. میتوان به چندین روش عمل نمود وبه نتیجه و پاسخ رسید مثل همان علم جفر یا رمل …

Mar 11, 2011 – واینرا باید دانست نوشتن دعا دراین راه کاری پسندیده نباشد وکارهرکس نباشد وفرد رادچار مشکلاتی نماید مخصوصن دعاهای عداوت وجدائی .وباعث حوادث بد …

آموزش دعا نویسی و علوم غریبه بایگانی – دعا و علوم قرانی

۱۴adiye.com/tag/آموزش-دعا-نویسی-و-علوم-غریبه/

وَ بِعَلِيٍّ وَلِيّا وَ إِمَاما وَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ …. و از راه‌های علمی بر مبنای روش‌های علوم امروزی اثبات‌پذیر نیست زیرا علوم امروزی …

من جفر جامع را کامل به صورت تایپ شده دارم بابت استخراج ولی آن جفر جامعی که با دست … محفوظ می ماند البته برای نوشتن در حین نوشتن دعای خاصی است که باید خوانده شود . …. ۶- روش ریاضت کسب علم جفر زایرجه ای باید ۴۰ شب شبی ۱۰۰ بار ( قل رب …

تبدیل اسم به ابجد – پورتال جامع برگزیده ها

www.bargozideha.com/tag/تبدیل-اسم-به-ابجد

برای رمزی نوشتن اسم یا کلمه ای یاجمله ای که دوست دارید ازاین روش می توان استفاده … در میان علمای حاضر استاد حسن زاده عاملی از متبحر ترین علمای علم جفر می باشند.

تاریخچه دعا و علوم خفیه – سیرت

pakhshjazireh.parsiblog.com/…/تاريخچه+دعا+و+علوم+…

سحر ازدیدگاه روایات:از امام جعفر صادق پرسیدن سحر چیست و اصل آن کدام است وچگونه ساحران بر … برای نوشتن دعا چه شرایطی لازم است وچگونه باید دعا نوشت : … به بار آورد ، این شرایط و طریقه و روش نوشتن در آینده بازگو خواهد شد ( لطفا توجه فرمایید ).

ت س خ ی ر ات م و – دانلود کتاب

citar.ir/سوال-و-جواب-در-مورد-چله-نشینی-و-ت-س-خ-ی-ر-…

Aug 28, 2013 – روش های نوشتن ادعیه هم وجود دارد که آن را باید متخصصین این فن تشخیص دهند .بعضی هم به سادگی از کنار برخی مسائل عبور می کنند اهمیتی به آن نمی …

راز نوشتن داستان های کوتاه‌

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=177804

Aug 28, 2011 – مارگارت لوک راز نوشتن داستان‌های کوتاه را برایمان برملا می‌کند. …. بسیار خوب، اکنون که ایده‌هایی برای نوشتن دارید و چند روش هم سراغ دارید که آن‌ها را …

روش نوشتن دعا با گلاب زعفران بایگانی – دعا شفا – دعای ازدواج

www.doashafa.com/…/روشنوشتن-دعا-با-گلاب-زعف…

Sep 1, 2016 – نوشتن دعا با گلاب و زعفران – تهیه آب زعفران طریقه آماده کردن جوهر روحانی (جوهر گلاب و زعفران) : مقداری زعفران بردارد و آنرا پودر کند و سپس در یک …

۵- در نوشتن تمام طلسمات و اوراد و تعويذات بايد سمت قبله نشسته و از سوي خدا طلب … یکی از روشهای آینده بینی در جوامع اسلامی جَفر است جفر به معنی پوست بزغاله …

راه نوشتن

raheneveshtan.blogfa.com/

شناخت کلمات. یک بنا برای ساختن دیوار از بهترین آجرها و محکم‌ترین آنها استفاده می‌کند. در نوشتن هم باید بهترین مصالح (کلمات) را پیدا کرد و به کار برد. تا هم متن …

Sep 26, 2016 – کتاب علوم غریبه در اسرار و رموز علم الواح دانلود رایگان آموزش الواح روشروش آزمون و خطا در نگارش و محاسبات جفر; حک کردن هر لوح بر روی فلز خاص …

دار الجن

dar-aljinn.blogfa.com/

سوال : آیا کسی که توانایی استفاده از علم جفر و رمل را دارد می تواند موکل داشته باشد؟ ….. روش: قلمو در دستم میگرفتم و خودش بعد دقایقی شروع به نوشتن میکرد و گاها …

Mar 17, 2014 – اصول نوشتن دعای مهر و محبت با سلام و عرض ادب واضح است كه هر عمل جلب و محبتی مجاز نيست مگر اينكه عملا علاقه ای بين طالب و مطلوب برقرار باشد و …

Sep 18, 2016 – شرایط نوشتن دعا ، تعویزات ، طلسمات ۰۹۳۷۶۲۲۱۷۶۲ …… الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر ، سر المستتر ، سرخاب الرمل ، سفر …

بهترین دعاها و روش ها برای باز شدن بخت دختر و پسر-نماز هفت بانو برای …

falkade.ir/…/بهترین-دعاها-و-روش-ها-برای-باز-شدن-بخ…

خواهران عزیز دقت بنمایند که نوشتن ادعیه باید در زمان سعد و با یک شرایط خاص … فرمود: نماز جعفر طیار بخواند و پس از آن دعایی که در کتاب زادالعماد مجلسی آمده که در این …

اموزش طلسم نویسی – علوم غریبه

www.info.olomgaribe.ir/tag/اموزش-طلسم-نویسی

Jul 4, 2016 – ادعيه ، آموزش علوم خفيه و معارف اسلامي – آداب نوشتن دعا …. جفر،اسرار مستحصله،علم حروف و اعداد – آموزش دعانویسی – آموزش جفر حقیقی رهنما – جفر،اسرار …

اسناد ابجد و خواص حروف – لب الالباب (راز حروف)

shafaie.blogfa.com/…/اسناد-ابجد-و-حروف-(اسناد-ابجد-و…

هر کس شب چهارشنبه ۷۱ “ل” بنویسد و با خود دارد از مکر خلایق ایمن گردد و هنگام نوشتن بخواند “یا شکور یا غفور” اگر بر صفحه ،۶ “ل” نقش کند و با خود دارد، چشم زخم به …

[PPT]Algorithm – ورود

profsite.um.ac.ir/~abaspour/computer/7algorithm.ppt

اقتباس شده از نام ابو جعفر محمد بن موسی الخوارزمی; به معنی روش حل مسئله … مشکل ترين و حساس ترين مرحله; مراحل پس از تعريف مسئله شامل دقت در نوشتن و رعايت …

جفر میتونه جواب تمام کلیه پرسش های انسان رو بده و راه حل مشکلات رو در اختیار بگذاره . … مطلب نیز میزنم بسیار ساده و سطحی هستن و جواب سوال های بسیار پیچیده رو میشه با روش های بسیار پیچیده جفر به دست آورد . … زمان تعویذ یا نوشتن طلسم و دعا.

نوشتن جفر جامع

yekaks.ir/news/نوشتنجفر-جامعTranslate this page

دانلود کتاب جفر جامع … بقیه خانه ها براساس دایره ابجد نوشته می شود.

و در اين موارد ميشود براي به نتيجه رسيدن به جواب از چند روش عمل كرد.مثلا با علم جفر ، رمل ، احضار ، طلسمات ، و يا در كل علوم غريبه. … استفاده بخورات اون دعا و احضار موكلش براي نوشتن هر دعايي و با ذكر اسم موكل ماهي كه شخص درآن بدنيا آمده يا دعا براي …

نحوه نوشتن بیوگرافی

umut.club/نحوه+نوشتن+بیوگرافی/

نمونه رزومه(نوشتن متن بیوگرافی به زبان انگلیسی) طریقه نوشتن بیوگرافی – oqmqey.hapin.ir ترنم ساده ی باران ۲ – نمونه رزومه(نوشتن متن … أموؤش جفر رايطان

جداول وفقی مقدمه به همراه داشتن اسماء مبارک همچون اسامی و صفات باری تعالی و نام و القاب ائمه اطهار علیهم السلام یا نام برخی از فرشتگان، همچنین…,روش پر کردن لو ح …

جعفر صادق – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/جعفر_صادق

ابو عبدالله، جعفر بن محمد الصادق معروف به جعفر صادق، (زاده ۲۰ آوریل ۷۰۲ و ….. محتمل است که صادق نویسنده‌ای بوده که کار نوشتن را به شاگردانش واگذار می‌کرده است.

کتاب نگارش نامه های تجاری به ساده ترین روش+نمونه؛نویسنده: اندرا بی جفر ۵٫ … کتاب روش نوشتن نامه های تجاری از ama+ نمونه؛نویسنده:کوین ویلسون,جنیفر واسون ۱۵٫

Aug 30, 2016 – … دعایرزق و روزی ، دعا ، تماس با استاد ، آموزش تسخیر موکل ، جفر ،جادوگر … دختران ، روشهای بخت گشایی، دعا جهت آمدن خواستگار، نحوه نوشتن دعا …

انسان و دانش – ماوراالطبیعه

hoomanufo.blogfa.com/post-17.aspx

برای مثال سر دسته جنيان بنام جعفر جنی که چند سال پيش فوت کرده اند در روز عاشورا …. نوشتن دعا وطلسم داراي شرايطي خاص است ومن براي شما شرح ميدهم اول اينكه بايد نيت …. روش کار ساده است بدین ترتیب که نام شخص را به ابجد کبیر محاسبه کرده و …

علم اعداد، علم رمل و ستاره یاب(اسطرلاب)، علم جفر جامع و جفر اصغر، علوم کیمیا، سیمیا، ریمیا، رموز جادوگری و غیره، همه و همه جزو علم مهم …. ۹- نوشتن اسم ها یا فامیل ها باoo غلط است و باید با ou نوشته شود مثل: minou ….. روش مخلوط کردن کارتهای تاروت(۱)

Sep 23, 2016 – شرایط نوشتن دعا ، تعویزات ، طلسمات ۰۹۳۶۷۸۴۱۲۹۱ …… الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر ، سر المستتر ، سرخاب الرمل ، سفر …

شرایط نوشتن دعا ، تعویزات ، طلسمات ۰۹۳۷۶۲۲۱۷۶۲ …… رکاز الدعوات ، رمل ، رمل اوفاق غریبه ، رمل کبار ، رموز الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر …

شرف الشمس و طریقه نوشتن این حروف در نوزدهم فروردین – صفحه ۲ …

www.askquran.ir › انجمناخلاق و عرفاناخلاق

Apr 1, 2009 – شرف الشمس و طریقه نوشتن این حروف در نوزدهم فروردین. … اگر کتابهای طلسمات و جفر و غیره را مطالعه کرده باشید و در زمینه خطوط پیامبران مختلف از …

Aug 16, 2016 – … احضار جن ، آموزش احضار موکل ، آموزش تسخیر موکل ، جفر ،جادوگر کبیر …. دختران ، روشهای بخت گشایی ، دعا جهت آمدن خواستگار ، نحوه نوشتن دعا …

… درس برنامه سازی پیشرفته دارن و کتابی که دارن میخونن سی پلاس پلاس(++C) جعفر … برای شما باشد تا مشکلات خود را حل کنید و با شیوه نوشتن برنامه ها با روش های …

شرايط نوشتن دعا ، تعويزات ، طلسمات ۰۹۳۸۹۷۸۰۷۴۴ …… رکاز الدعوات ، رمل ، رمل اوفاق غریبه ، رمل کبار ، رموز الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر …

Oct 17, 2016 – … احضار جن ، آموزش احضار موکل ، آموزش تسخیر موکل ، جفر ،جادوگر کبیر …. دختران ، روشهای بخت گشایی ، دعا جهت آمدن خواستگار ، نحوه نوشتن دعا …

سوادآموزي

www.mghaed.com/interviews/literacy.htm

در دهۀ ۱۳۴۰ برنامۀ سوادآموزی ‌به بزرگسالان، از نظر تكنیك، همین روش را به كار بست. از نظر تاكتیك، خواندن و نوشتن ْ فرد بزرگسال را قادر می‌ساخت كلمات و نامها و متون …. در میان مردمی كه قرنها دنبال علم جفر ‌رفته‌اند و پی اسرار ازل و سرّ وجود و این جور چیزها …

Feb 26, 2014 – یکی از تلاش های علمی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نوشتن و جمع آوری …. که: امام علی علیه السلام کتابی را با نام «جفر جامع» نوشته که تمام اطلاعات …

صفحه نخست

khassdownload.com/

برترین مرجع کلش آف کلنز | clash of clans نخستین مرجع کلش آف کلنز – مرجع هک کلش آف کلنز ( گیم سازها ),برترین مرجع کلش آف کلنز | clash of clans نخستین …

عرفان وعلوم غریبه – ۵

iranianb0y.persiangig.com/doc/jadoogarzeoos.htm

در مورد بخورات:۱:الف:تجفیف یعنی چه و روش آن چگونه است؟ ۲:روش … اما در باب جفر دوست عزیزی که فرمودند در بسطها عالمیت دارند.۱٫ :در مبحث دعوت ….. نسخه را نوشتم که.

Oct 31, 2016 – آموزش طلسم محبت, آموزش نوشتن طلسم و جادو, اموزش باطل كردن طلسم, آموزش … استراتژی مستند آموزش ذر جفر جامع روش باطل کردن طلسم چگونه میتوان …

شماره دعانویس خوب ۰۹۱۹۷۲۳۱۳۸۴

doaaaa-blog.feixiansi.com/page-24092.html

… احضار جن ، آموزش احضار موکل ، آموزش تسخیر موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر …. بخت گشایی دختران ، روشهای بخت گشایی ، دعا جهت آمدن خواستگار ، نحوه نوشتن …

شماره استاد علوم غریبه در تهران جهت اموزش

www.wikipedia-iran.ir/g.aspx?q=شماره…در…

بخت گشایی ، دعا جهت امدن خواستگار ، نحوه نوشتن دعا وطلسم ، خوداموز علوم غریبه . … استاد علوم … citar/استاد-علوم-غریبهاستاد-علوم-خفیهمعرفی/ علم جفر علم رمل علم …

دانلود کتاب روش نگارش جفر · دانلود کتاب روش نگارش جفر زبان فارسی ۳۴ صفحه سفارشات شما در بخش سبد خرید در پایین… دانلود کتاب روش نگارش جفر …

Nov 22, 2011 – … این سایت و دیگر سایت ها هست مربوط به علوم غریبه و جفر هست که اکثرا از کتاب ….. اگر به شیوه‌ای که در متن گفته شده است رجوع کنی، روش تشخیص طالع برج …. روش محاسبه بسیار ساده است و پیشنهاد می‌کنم خودتان محاسبه کنید.

Apr 28, 2008 – 38 posts – ‎۱۴ authors

میگن طرف رو جادو کردن یعنی منظور اینه که براش دعا نوشتن ؟ …. علم جفر علمی است که روش‌های خاص به خود دارد و بیشترین کاربرد آن در حال حاضر …

شرايط نوشتن دعا ، تعويزات ، طلسمات ۰۹۳۸۹۷۸۰۷۴۴ …… رکاز الدعوات ، رمل ، رمل اوفاق غریبه ، رمل کبار ، رموز الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر …

پایان نامه دعانویسی

bankmaghale.ir/پایان-نامه-دعانویسی/

الکلینی رازی ، جعفر محمد بن یعقوب اسحاق ، اصول کافی ، ترجمه حاج سید هاشم رسولی . …… و روش نوشتن این است که خط طولی بکشند و از یمین و یسار آن خطوطی به طریق …

خاطراتی از آیت الله بهجت – Aviny.com

www.aviny.com/Bozorgan/bahjat/…/Khaterat.aspx

… نمی رسد، هر روز زیارت عاشورا و هر روز نماز جعفر طیار از برنامه های عادی ایشان بود. …. شیخ در حال نوشتن بود، و کاملاً به سخنان آنان توجه داشت، نخست کلمه خیلی زننده …

نحوه نوشتن طلسم پاشیدنی درب منزل

۳blog.ir/…/نحوه+نوشتن+طلسم+پاشیدنی+درب+منزل….

روشی ساده برای ابطال طلسم مرشوش (پاشيدني)در مورد سحر و طلسم مرشوش و پاشيدني و دستورالعمل و روش … طریقه و شیوه نوشتن دعا، تعویزات، طلسمات و حرزها …. پری , علم جفر, علم کیمیا , علم سیمیا , علم هیمیا , علم نجوم , علم رمل , علو فال امروز ۲۶ اسفند …

Aug 26, 2013 – اگربه روش انباشتی به حروف هرکلمه بسمله بپردازیم خواهیم داشت: ….. (سنن البیهقی الکبری ج۲ص۳۴۸) و نیزدرکتب شیعه داریم : عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ….. ۱۸۰) از نوشتن بسم الله به بهترین خط ممکن در صدر نامه‌ها به عنوان یک امر …

… جن ، آموزش احضار موكل ، آموزش تسخير موكل ، جفر ،جادوگر كبير ، جادوگر ، جادوگر …. بخت گشايي دختران ، روشهاي بخت گشايي ، دعا جهت آمدن خواستگار ، نحوه نوشتن …

آموزش رمل جفر – بلاگز فا

sagacity.ir/search/آموزش+رمل+و+جفر

نتایج جستجو برای: آموزش رمل جفر. آموزش رمل و جفر … پکیج آموزش شنا – مربی ریچارد کوئیک، آموزش نوشتن و خواندن به کودکان، آموزش فوتبال حرفه ای. سه شنبه ۲۸ …

کتاب جفر جامع در واقع یک روش از استخراج جفر می‌باشد که به‌ ام‌الحروف معروف است و … به روش‌های خاص خود استخراج جواب می‌نمودند، علماء این علم شریف برای نوشتن و …

Jan 9, 2013 – و در این که معکسو نوشتن ایات توهین به انهاست شکی نیست (پوست گردو هم کم بی … علیه السلام،و علم جفر که به امام جعفر صادق علیه السلام منسوب است. …. بوده است و یا خیر و اینکه چه روشها و متدهایی در اینخصوص مناسبتر و صحیح …

نوع مرکب برای نوشتن هر طالع چیست؟ – مرکز تخصصی آموزش علوم غریبه …

mirdamadekabir.persianblog.ir/post/33/Translate this page

Feb 23, 2016 – … سلیمان/دعای حجاب/روزهای هفته و سیارات/شناخت کواکب/فلز هفت جوش/علم رمل/علم جفر/دعای شش … ساعات و وقت دعا نوشتن نسخه دیگر مشتری= محبت.

کتاب دایرة المعارف جفر آموزش ۳۰۰ روش قائده کاربردی جفر مستحصله

mahin3801.ro24.ir/…/کتاب+دایرة+المعارف+جفر+آموز…
 
بازدید : 785 views بار دسته بندی : علم جفر تاريخ : ۲۸ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.