آموزش باستان شناسی و عتیقه شناسی - تعبیر خواب -کانال تلگرام

» آموزش نحوه محاسبه اعداد در علم جفر و تبدیل حروف به اعداد در جفراخبار باستان شناسی و آموزشی و کانال تلگرام تعبیر خواب دعا

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir آموزش نحوه محاسبه اعداد در علم جفر و تبدیل حروف به اعداد در جفر را برای شما عزیزان قرار دادیم . در این مطلب قصد داریم شما را با روش محاسبه اعداد و عددها در عیلم جفر + چگونگی تبدیل حروف به اعداد در جفر را آشنا کنیم . در ادامه مطلب چگونگی محاسبه اعداد در جفر و تبدیل حروف به اعداد رو مشاهده خواهید کرد ./

آموزش نحوه محاسبه اعداد در علم جفر و تبدیل حروف به اعداد در جفر

آموزش نحوه محاسبه اعداد در علم جفر و تبدیل حروف به اعداد در جفر

آموزش نحوه محاسبه اعداد در علم جفر و تبدیل حروف به اعداد در جفر,نحوه محاسبه اعداد در جفر,روشهای محاسبه اعداد در علم جفر,اموزش روش تبدیل حروف به اعداد در جفر,چگونگی محاسبه عدد در جفر,در علم جفر چگونه میتوان حروف را به اعداد تبدیل کرد؟

آموزش نحوه محاسبه اعداد در علم جفر و تبدیل حروف به اعداد در جفر

حتما می دانید که برای بررسی و طی مراحل در علم جفر اول نیاز به تبدیل حروف به اعداد داریم
یعنی اولین قدم بردن حروف یا دنیای اعداد می باشد که در آنجا روابط بسیار شگرفی در بین آنها برقرار است

در این پست می خواهم انواع و اقسام تبدیلات این علم را به تفصیل بیان کنم

در این نوع محاسبه اعداد را به ترتیب زیر به حروف نسبت می دهیم :
الف =۱
ب = ۲
ج = ۳
د = ۴
ه = ۵
و =۶
ز =۷
ح =۸
ط= ۹
ی =۱۰
ک =۲۰
ل = ۳۰
م =۴۰
ن =۵۰
س = ۶۰
ع =۷۰
ف =۸۰
ص =۹۰
ق = ۱۰۰
ر = ۲۰۰
ش = ۳۰۰
ت = ۴۰۰
ث = ۵۰۰
خ =۶۰۰
ذ =۷۰۰
ض =۸۰۰
ظ =۹۰۰
غ =۱۰۰۰

البته در این نوع محاسبه حرف گ = ک و حرف پ = ب و حرف چ = ج و حرف ژ = ز می باشند

دراینجا مثالی از جفر منبری را توضیح می دهم

الجفر=۳۱۴

۳۱۴-۳۰=۲۸۴

۲۸۴:۴=۷۱

۸۶ -۷۳-۷۶ -۷۹
۷۵-۸۰-۸۵-۷۴
۸۱-۷۸-۷۱-۸۴
۷۲-۸۳-۸۲-۷۷

مربع معکوس

و ف ه ع
– ف ه ع
— ه ع
— ع
۲۹۶۶۶
۴۶۱
۳۶۶۸
۶۰۸
====
۳۴۴۰۳
۳۴۴۳
۳۴۷

ف ه ع و
-ه ع و
–ع و
—و
۲۶۲۰۸
۳۲۴
۳۸۲۲
۱۴۰۱
====
۳۱۷۵۵
۳۱۸۰
۳۱۸
و همین گونه عمل می کنیم تا ۱۲ عدد بدست آوریم

الاعداد:۳۴۷*۳۱۸*۴۵۰*۳۱۸*۳۴۵*۴۰۵*۳۸۵*۳۱۶*۲۸۳ *۳۵۳*۳۵۵*۴۵۱

الحروف الحاصله هی: ث ع وغ ک ر ظ ق د ه ط غ

جواب : هز خیبر صید نطق

می بینیم که در جواب کلمه خیبر آمده است که اشاره به فتح قلعه خیبر توسط امام علی علیه السلام می باشد

و ارتباط علم جفر با امام علی (ع) نمایان می شود

مطلب را بسط کرده و از آن مدخل کبیر بگیرید و ۳۰ عدد از آن کم کرده و سپس بر۴ تقسیم می کنیم و حاصل را در خانه ۱۶ باید

گذاشت و مربع را معکوس پر می کنیم .در این قاعده ۴ حرف نیاز داریم که ازخانه اول بر میداریم و اگر کمتر از ۴ حرف بود از

خانه تحتانی استفاده می کنیم در مثال بالا در خانه اول ۸۶ بود که می شود * و ف* ۲حرف دیگر را ازخانه زیرین برمیداربم

در این خانه عدد۷۵ بود استنطاق کردیم شد *ه ع*پس ۴ حرف ما * و ف ه ع* شد

حالا این ۴ حرف را تکسیر احمدی می کنیم
ا ح م د*ح م د ا*م د ا ح*د ا ح م*ح ا م د* ا م د ح* م د ح ا* د ح ا م*ا د ح م*د ح م ا*ح م ا د*م ادح

۴ حرف *و ف ه ع*رابه صورت تکسیر احمد که توضیح دادیم تکسیر می کنیم

و ف ه ع*ف ه ع و*ه ع و ف*ع و ف ه*ف و ه ع*و ه ع ف*ه ع ف و*ع ف و ه*و ع ف ه*ع ف ه و*ف ه وع*

ه و ع ف

مرحله بعدی منبری کردن حروف است. به این صورت که ابتدا ۴ حرف *و ف ه ع*را می نویسیم و بعد حرف *و*

راحذف کرده ۳ حرف (ف ه ع) را زیر آن ۴ حرف قرار می دهیم.سپس حروف *و ف*را حذف کرده ۲حرف

(ه ع) رازیر آن قرار می دهیم و بالاخره۳ حرف*و ف ه*راحذف وحرف(ع)را زیر آن می نویسیم

و*ف*ه*ع
-*ف*ه*ع
—-*ه*ع
——*ع

مرحله بعدی روش محاسبه است
۱-عدد ابجدی است.در مثال بالا و=۶ آن را می نویسیم.ف=۸ دوتا (ف) داشتیم ۸+۸=۱۶

و ۳ تا (ه)داشتیم ۵+۵+۵=۱۵ و۴ تا (ع) ۷+۷+۷+۷=۲۸
۶*۸*۵*۷
-*۸*۵*۷
—*۵*۷
—–*۷
=====
۲۹۶۶۶
پس عدد اول ۲۹۶۶۶ است.
۲-عدد ابجد کل بصورت ابجد کبیر حساب می کنیم

و*ف*ه*ع
-*ف*ه*ع
—-*ه*ع
——*ع
مجموع آن۶+۸۰+۸۰+۵+۵+۵+۷۰+۷۰+۷۰+۷۰=۴۶۱
در ادامه راه نیاز به عدد( ا حست ) داریم
۳-عدد مراتب احست مغلوب
۴-عدد احست کل

جدول احست
ا=۱
ح=۲
س=۳
ت=۴
ب=۵
ط=۶
ع=۷
ث=۸
ج=۹
ی=۱۰
ف=۲۰
خ=۳۰
د=۴۰
ک=۵۰
ص=۶۰
ذ=۷۰
ه =۸۰
ل=۹۰
ق=۱۰۰
ض=۲۰۰
و=۳۰۰
م=۴۰۰
ر=۵۰۰
ظ=۶۰۰
ز=۷۰۰
ن=۸۰۰
ش=۹۰۰
غ=۱۰۰۰

۳-عدد مراتب احست مغلوب

درمثال فوق اینطور عمل می کنیم
و*ف*ه*ع
-*ف*ه*ع
—-*ه*ع
——*ع

ع =۷ * ۷+۷+۷+۷=۲۸
ه=۸۰ (ه) هشتاد است ولی هشت حساب میشود.۸+۸+۸=۲۴
ف=۲۰(ف)بیست است ولی دو حساب میشود.۲+۲=۴
و=۳۰۰ (و)سیصد است ولی سه حساب میشود.۳
و*ف*ه*ع
-*ف*ه*ع
—-*ه*ع
——*ع
======
۳۶۶۸
۴-عدد احست کل
و*ف*ه*ع
-*ف*ه*ع
—-*ه*ع
——*ع
======
۷+۷+۷+۷+۸۰+۸۰+۸۰+۲۰+۲۰+۳۰۰=۶۰۸
مرحله بعد جمع کردن این ۴ عدد است
۲۹۶۶۶
۴۶۱
۳۶۶۸
۶۰۸
====
۳۴۴۰۳
عدد بدست آمده را ۲ بار تنزل می دهیم.
۳۴۴۳
۳۴۷
پس عدد اول ما ۳۴۷ شدوبهمین صورت ۱۱ عدد دیگر را بدست می آوریم
الاعداد:۳۴۷*۳۱۸*۴۵۰*۳۱۸*۳۴۵*۴۰۵*۳۸۵*۳۱۶*۲۸۳ *۳۵۳*۳۵۵*۴۵۱

پس ۱۲ عدد بدست آوردیم .حالا باید این اعداد را به حروف تبدیل کنیم.۴طریقه وجود دارد

۱-عدد را بر۲۸ تقسیم کرده خارج قسمت را با باقیمانده جمع می کنیم واگر بیشتر از ۲۸ شد عدد۲۸را از آن طرح می کنیم

مثال:۳۴۷تقسیم بر ۲۸ میشود۱۲ وباقیمانده=۱۱
۱۲+۱۱=۲۳ عدد۲۳ در ابجد=ث پس (ث) مستحصله ما شد
عدد دوم ۳۱۸بود.این عدد را با عدد اول جمع می کنیم.۳۱۸+۳۴۷=۶۶۵
۶۶۵تقسیم بر۲۸ میشود۲۳ وباقیمانده=۲۱
۲۳+۲۱=۴۴ *۴۴-۲۸=۱۶ عدد ۱۶ در ابجد (ع) است.مستحصله دوم (ع)شد
وهمینگونه عمل می کنیم تا همه حروف ظاهر شوند
مرحله آخر تعدیل حروف با نظایر ایقغ است
در مثال (ث) را به(ه)تبدیل کردیم زیرا از مرتبه پنجم بود. ه=ن=ث=۵ هنث

دوستان علوم غیر رسمی از نوع علم اعداد و جفر معمولاً با محاسبات خاص ریاضی و حروف شناسی سر و کار داره.حکایات زیادی از همین تاریخ معاصر ما وجود داره که نشون میده بعضی دانشمندان خیلی اهل مطالعه مثل آقای حسن زاده ی املی در این علوم سر رشته که چه عرض کنم ید طولایی دارند و این نوع افراد معمولاً به اهلش یاد میدن نه به هر کسی که ازش سوء استفاده کنه.بعبارتی مثل علم فیزیک نیست که به هر کسی و ناکسی آموزش داده شه و اونم در راه غلط و درست صرفش کنه. مقاله ی مفصلی رو امروز توی سایت دانشنامه wiki.ahlolbait امروز خوندم و بخشهای برگزیده ای از اون رو که درباره ی زندگانی دانشمند بزرگ آیت اله سید مهدی قاضی فرزند عارف کبیر میرزا علی آقای قاضی(استاد علامه طباطبایی و بسیاری بزرگان معاصر) و مرتبط به علوم غیر رسمی هست میذارم:

==================================
………………
آيت الله جوادي آملي در درس تفسيرشان فرمود: سيدنا الاستاد علامه طباطبايي نقل می‌‌كرد: در تبريز كسي بود كه با همين علوم عدد می‌‌توانست شخصي را كه مورد حاجت آدم است، نه تنها او را بشناسد، بلكه بداند خانه‌اش كجاست، شماره تلفن منزلش را می‌‌توانست استخراج كند… مرحوم آقا سيد مهدي قاضي، از اهل علم حروف بود و من می‌‌دانستم كه مطلع است. می‌‌فرمود: بارها پدرم می‌‌گفت: راه بهتري هم داريم. و اين تذكر نه براي آن بود كه علم مذكور بي‌معنا است.(۲۱)

سيد مهدي در علوم غريبه – كه تحصيل آن براي همه رايج نمی‌‌باشد و كمتر كسي بدان دسترسي دارد و حتي ابعادي از آن براي خواص روشن نيست – مهارت داشت. البته در طول تاريخ عده‌اي فرصت طلب و سودجو و شيادِ دور از حقيقت، به دروغ ادعاي تبحر در اين علوم را داشته‌اند و از باورها و تمايلات مردم سوء استفاده كرده‌اند؛ اما دور از انصاف است كه با وجود برخوردار بودن برخي اولياي الهي از اين علوم، آن را نادرست تلقي كنيم. علومی ‌‌چون رمل، جفر يا علم اعداد، كه به «علوم غريبه» اشتهار دارند، بيش از آن كه به تحصيل احتياج داشته باشند، به تزكيه روح، صفاي باطن، اعراض از امور فناپذير و مادي و اُنس با ذكر و عبادت نياز دارند.

رسول اكرم صلي الله و عليه و آله و سلم جفر و جامعه را بر حضرت امام علی عليه السلام املا فرمود و اين دانش شگفت از جمله توانايي‌هاي ائمه هدي عليهم السلام بوده است. مگر نه اين است كه اميرمؤمنان عليه السلام در قبرستان با مردگان تكلم می‌‌فرمود؟(۲۷) يكي از دانش‌هايي كه سيد مهدي قاضي بر آن احاطه داشت، علم حساب نظري يا دانش اعداد و فن محاسبه است كه در ميان اهل فن به ارثماطيقي (كلمه‌اي يوناني؛ يعني عدد) موسوم است. و آن عبارت است از معرفت خواص اعداد كه چهار باب دارد: باب اول، در خواص اعداد از آن روي كه در انفس خود كميت دارند. باب دوم، در خواص اعداد از جهت اضافت كه آن را نسبت خوانند و مضاف را منسوب و مضاف‌اليه را منسوب‌اليه گويند. باب سوم، در خواص اعداد از جهت تشكل به اشكال چون تألف اعداد و تولد آن از آحاد است. باب چهارم، در اقسام مناسبات و خواص هر يكي كه علما ده وجه برايش ذكر كرده‌اند.(۲۸)

آيت الله سيد محمدحسين حسيني تهراني می‌‌نويسد: در باب اسرار حروف، بسياري از علماي راستين مطالب شگفت‌آوري بيان فرموده‌اند. مرحوم آيت الله سيد علي قاضي در اين فن سرآمد روزگار بود و آقازاده‌اش، مرحوم سيد مهدي قاضي كه اخيراً در بلده طيبه قم رحل اقامت افكند و در آن جا هم به رحمت جاوداني پيوست، در اين علم، استادِ منحصر به فرد بود. او از اكتشافات حروف و اسرار اعداد، داستان‌هاي شنيدني داشت. حتي می‌‌فرمود: خود من هم در اين فن ابتكاراتي دارم.(۲۹)

آيت الله حسن زاده آملي خاطر نشان ساخته است: «چندين نفر را كه در اوفاق و اعداد خبره بوده‌اند، ديده‌ام و از آن ها استفاده كرده‌ام؛ اما هيچ يك در اين علوم، به قدرت و قوت و استيلاي مرحوم آقاي سيد مهدي قاضي نبودند. در اين رشته‌ها كاركرده و خيلي قوي و عجيب بود».(۳۰)

ايشان در جاي ديگر می‌‌گويد: «علوم غريبه را نزد اساتيدم آموخته‌ام و تني چند را در اين علوم بر اين كمترين، حق تعليم و تدريس است ولكن هيچ يك را در اين رشته‌ها عديل آن جناب نيافته‌ام و به حق مجتهد مستنبط در اين علوم بوده است».(۳۱)

……
=================
…….
آيت الله حسن زاده در نوشتاري كه به تقاضاي نگارنده مرقوم فرموده‌اند، يادآور شده‌اند: «اين كمترين چند سالي به محضر انور آن نور ايزدي افتخار تلمذ در فراگرفتن رشته‌هاي ارثماطيقي از علم اوفاق، تكسير، اعداد و غيرها، كه در السنه به علوم غريبه سائر و دائر است، اشتغال داشته است. راقم را در رشته‌هاي ياد شده خاطري شايق و ذوقي وافر بود و حضور تني چند از آشنايان بدين علوم را ادراك كرده است… ولكن بي‌لاف و گزاف هيچ يك را در تبحر بدين علوم به پايه آن بزرگوار یعني حضرت استاد آقا سيد مهدي قاضي روحي فداه نيافته است».

ايشان در جايي گفته است: «علوم غير رسمی ‌‌را در محضر آقازاده قاضي مرحوم آقا سيد مهدي آموختم. دو به دو بوديم. خصوصي بود. می‌‌گفت: شما باشيد، كفايت می‌‌كند.»(۳۷) آيت الله حسن زاده می‌‌گويد: «البته اوفاق و اعداد را مقداري از محضر شريف سيد محمدحسن الهي استفاده كردم؛ اما ايشان در اين فنون خيلي قوي نبودند».(۳۸)

كتب متداول و متعارف در علوم غريبه را كه علامه حسن زاده نزد سيد مهدي قاضي فراگرفت، عبارتند از: مفاتيح المغاليق، الدرالمكنون والسر المكتوم في علم الحروف و غاية المراد في وفق الاعداد.(۳۹)

……….
===========================
………..
آيت الله حسن زاده می‌‌گويد: «سيد مهدي قاضي روزي به بنده فرمود: پدرم بارها می‌‌گفت: انسان بايد محور برزخي پيدا كند تا به اسرار حروف و كلمات و حقايق اشيا دست يابد و آگاهي پيدا كند و از اين حالت طبيعي و عادي مردم متعارف به درآيد. و تا كسي از اين عالم خاكي با تزكيه و تقوا پوست نيندازد، به ملكوت عالم آشنا نمی‌‌شود. فرزندم! ارتقاي برزخي به رشد و اعتلاي وجودي نياز دارد. و سيد مهدي به اين نعمت متنعم بود».(۴۷)
………..
============================
…………
سيد مهدي قاضي به دليل تزكيه نفس و احاطه به علم جفر و صعود به درجات معنوي، مسائلي را مطرح می‌‌نمود كه از كرامات او قلمداد می‌‌گردد. چندي قبل از آن كه ۲۶ دي ماه ۱۳۵۷ ش. فرابرسد، با حساب جفر به برخي مأنوسين گفته بود: اين روز، زمان «زهق الباطل» است. ايشان همچنين فراز و نشيب‌هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران را نيز بدين صورت آينده‌نگري می‌‌كرد. يك روز در زمان رهبري امام خميني براي اطرافيان بيان كرد كه: آيت الله سيد علي خامنه‌اي مدظله العالي بعد از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامی ‌‌ايران، زمام امور اين كشور را بدست خواهد گرفت. و اين سخن را او زماني بر زبان آورد كه شنوندگان تحقق آن را بعيد می‌‌دانستند، زيرا آيت الله بهشتي در قيد حيات بود و آنان تصور می‌‌نمودند كه پس از رحلت امام، آن شهيد مظلوم زمام امور را بدست خواهد گرفت!!!(۵۱)

علامه حسن زاده آملي از سيد مهدي قاضي نقل كرده است كه: «هر وقت گرفتاري برايم پيش می‌‌آمد، آن معضل را براي پدرم آيت الله سيد علي قاضي، كه در عالم برزخ بسر می‌‌برد، مطرح می‌‌كردم و او حل آن مشكل را به من خبر می‌‌داد».

 

 

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر

forum.p30world.com › علم و آموزشموضوعات علمی
Nov 10, 2007 – 10 posts – ‎۸ authors

سلام دوستان حتما می دانید که برای یررسی و طی مراحل در علم جفر اول نیاز به تبدیا … در پست های بعدی نحوه ی محاسبه ای این اعداد را توضیح خواهم داد …

۳ – علم اعداد – بلاگ اسکای

www.elmeadad.blogsky.com/1384/11/22/page/3

درباره علم جفر باید بگویم که برای استخراج سوالات باید در عصر حاضر بخصوص ….. در بخشی از کتاب آموزش علم اعداد و حروف و معنویت نوین(مقدماتی) آمده است : آیا تا کنون شده از خود … یافتن طالع افراد- روش محاسبة ساعات سعد و نحس از روی علم نجوم.

Jul 22, 2007 – آموزش علم اعداد و حروف و معنویت نوین(مقدماتی) از دروس حوزه های علمیه اسلامی … با یكدیگر- یافتن طالع افراد- روش محاسبة ساعات سعد و نحس از روی علم …

جواب حاصله در ردیف آخر جدول و در ستون ( تکیر مراتب ) میشود : [ حسنعلی در جنگ زخم خورده است ] … باشد ) در خصوص جواب حاصله و طریقه محاسبه آن علم جفر را بدینصورت داده اند : … ا ح و ا ل ح س ن ع ل ی د ر ج ن ک س ی ا ل ک و ت ج ک و ن ه ب و د جمع اعداد ۱۱۷۴ حروف ۳۱ … گفته میشود که اهل فن و علمای علم جفر پاسخ را از طریق جفر جامع استخراج …

You visited this page on 11/9/16.

در پست های بعدی نحوه ی محاسبه ای این اعداد را توضیح خواهم داد … هر کس میخواد به علم جفر (جعفر اسمه جفر علمه ) برسه باید صاحب درک باشه که به راحتی بدست نمی آید .

معرفي علم اعداد و حروف – راسخون

rasekhoon.net › مقالاتدين پژوهیمقالات تخصصي

Oct 27, 2014 – «علم اعداد» از جمله علوم اسرار و معارف غريبه ي بشري است که منشاء آثار خارق عادت و مبدأ فعاليّت روح انسان … اعداد حروف و نحوه ي محاسبه ي حروف کلمات.

آموزش ساده جفر

jafresade.mihanblog.com/

Aug 13, 2013 – جمع كل اعداد زبر و بینه كلمه و تبدیل آن به حروف … جدول ۱ : جدول جفر جامع … به حول و قوه الهی بر آنیم تا در این صفحه “علم شریف جفر” را آموزش دهیم.

Mar 12, 2009 – علوم غریبه طلسم جادو محبت ورد دعا درمان فال استخاره جفر جن رزق خواص علوم غریبه طلسم جادو محبت ورد دعا درمان … اموزش های متفرقه … اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد در اورده و عدد حاصل را بر عدد ۵ تقسیم می کنیم. (کسانی که نمیدانند چگونه نام ها را به حروف ابجد دراورند, به قسمت علم اعداد و حروف مراجعه کنند) … روش محاسبه

strong peg – روش محاسباتی

strongdownlod.blogfa.com/tag/روش-محاسباتی

علم جفر. امروز می خواهم درباره مستحصله برای شما آموزش دهم که اصلا چگونه امکان دارد …. نحوه رسم جدول الگو : در مثلث ۳*۳ وقتي كه اعداد از ۱ تا ۹ را قرار ميدهيم مجموع اعداد هر …. و یا این که کتاب آن را توسط کامپیوتر محاسبه کنیم و داشته باشیم و یا حتی یک …

سبکهای رسیدن به آرامش درون – علم جفر یا علم اعداد – بهترین راه رسیدن به آرامش یگانگی با … کشور های اسلامی،همواره به بخشهایی از آموزش های دانشجویان (طلاب ) علوم دینی بر میخوریم که از … یافتن طالع افراد- روش محاسبة ساعات سعد و نحس از روی علم نجوم.

علم اعداد، علم رمل و ستاره یاب(اسطرلاب)، علم جفر جامع و جفر اصغر، علوم کیمیا، سیمیا، … در این جدول به هر حرفی عددی اختصاص داده شده است. … محاسبه: از مجموع اعداد حروف صدادار ( a, e, i, o, u ) اسم و فامیل به دست می آید. ….. آموزش فال تاروت ۳ کارتی(۱)

Dec 2, 2012 – در اخر این اموزش سوپرایز برای دنبال کنند گان این مطالب دارم . … اعداد معادل حروف ابجد که در جفر از آن استفاده میشود الف ب ج د ه و ز ح ….. یونانی ها به این نوع محاسبه ایزوپسفی گفته اند و یهودیان آنرا به نام «گماتریا» می شناسند. یهودیان …

آموزش مقدمات علم حروف(علوم غریبه) – علامه حسن زاده آملی

alame-hasanzade.blogfa.com/…/آموزش-مقدمات-علم-حرو…

بدان كه علم حروف و اعداد از علوم شريفه اند كه متكفل تبيين علوم غريبه اند و آن را … گويد من در نزد جناب علامه شيخ بهايى اصرار شديد بر فراگيرى جفر جامع را داشتم كه …

نرم افزار حساب جفر. نسخه ۰٫۸٫۵٫۰ | حساب جفر – HJafr

hjafr.ir/54/نرم-افزار-حساب-جفر-نسخه-۰۸۵۰/

Apr 23, 2012 – دسته‌بندی حروف طبق عدد ابجد وضعی آن ها به فرد یا زوج و محاسبه ابجد …. در کتاب علوم جفر کبیر که نگاه کردم دور کبیر در نرم افزار اشتباه بود …. دوست عزیز این نرم افزار تنها یک نرم افزار موقت هست و به خاطر همین یک راهنمای کامل و …

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر Page 2 – صفحه اول

www.scriptux.ir/…/نحوه_محاسبه_ی_اعداد_در_علم_جفر

روش محاسبه علم جفرنحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر; جستجو. روش محاسبه علم جفرنحوهمحاسبات سریع ریاضی-محاسبات ذهنی ریاضی-آموزشمحاسبات سریع …

آموزش جفر – جفر،اسرار مستحصله،علم حروف و اعداد

www.minisearch.ir/sydyqjyrnrdtctdqctvndnsdcacyrctc…Translate this page

،علم حروف و اعداد.نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] – P30World Forums – انجمن …جفر نوین – ارسال شده در آموزش : فرمول لقط : از حرف سوم سطر اساس شروع مي كنيم …

علوم جفر – نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو]P30World Forums…

www.bluesearch.ir/ntcjnjfxnrnfdycsnvdndnsdcacyrctcs…Translate this page

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] – P30World Forums – …درباره علم جفر و علم منایا و بلایا توضیح دهید؟ – گنجینه پاسخ …آموزش علم حروف ، جفر و مستحصله …

ازغروب آفتاب را تا طلوع آفتاب روز بعد را محاسبه کنید که چند دقیقه است و بعد این … ۶- روش ریاضت کسب علم جفر زایرجه ای باید ۴۰ شب شبی ۱۰۰ بار ( قل رب … يعني جمع اعداد حروف طالب و مطلوب و استنطاق آن به حرف مثلا : طالب محمد و مطلوب جعفر :

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] – P30World …

plusiha.org/نحوه+محاسبه+ی+اعداد+در+علم+جفر+[آرشي…

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] – P30World … نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو]P30World … آموزش جفرنحوه محاسبه ی اعداد …

علم جفر

alibo.persianblog.ir/

در باره علم جفر و رموز اعداد و حروف می باشد. … در باره امام زمان(عج) است= تعداد حروف این آیه ۵۹ عدد می باشد. ۲ – مهدی(عج) به ابجد = ۵۹ می باشد. ۳ – عدد ۵۹= جمعش(۹+۵)=۱۴

آموزش این علم سینه به سینه بوده است و این اولین بار است که مطلبی در مورد آن در فضای … به جفر فاطمی معروف است تمام صفحات چهارگانه در این صفحه قرار می گیرند و عدد … می‌خواستند از حروف مقطعه قرآن مدت دوام اسلام را کشف کنند که با محاسبات ابجد به …

علم جفر – قرآن وعترت – blogfa.com

www.etratfalavarjan.blogfa.com/cat-1.aspx

جدول مداخل كبير-صغير- وسيط اسماء الحسني. رديف. اسم. عدد كبير. عدد وسيط. عدد صغير. ۱٫ الله. ۶۶٫ ۱۲٫ ۳٫ ۲٫ رحمن. ۲۹۸٫ ۱۹٫ ۱۰ … شده توسط زهرا در چهارشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۱۰ موضوع علم جفر | لینک ثابت … ج- روش محاسبه ي مداخل ثلاثه.

متافیزیک – آموزش فال جفر

ghallee.blogfa.com/cat-185.aspx

متافیزیک – آموزش فال جفر – نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن. … نام یکی از متدهای محاسبه در جفر متد امام زمان کیست می باشد. … آشنایی اولیه با اصطلاحات->علم نقطه-> علم عدد-> علم مدد->علم حروف ->علم جفر ->علم جفر ساده-> جفر کامل->ستاره …

جَفر یا علم‌الحروف، از علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. … تفاوت علم الحروف با علم اعداد یا همان عددشناسی این است که علم اعداد تنها می‌پردازد به …. با توجه به جدول اهطمیه حروف بادی و . …. محقق شکاک • بنیاد آموزشی جیمز رندی • کمیته تحقیق شک‌گرایانه • واژه‌نامه شک‌گرا …

You’ve visited this page 3 times. Last visit: 11/9/16

علوم غریبه – لوح جان

taghwaei121.blogfa.com/category/5

لوح جان – علوم غریبه – – لوح جان. … ۱) طریقه بدست آوردن طالع فرد : جمع اعداد اسم خود + اسم مادر و حاصل آن را تقسیم بر دوازده نموده و …. نحوه محاسبه آن هم چنین است که مثلا مزاج اسم مهدی به اینصورت محاسبه می شود: م (آتشی گرم و … تکسیر : تکسیرات خود شاخه ای از علوم غریبه محسوب می گردند که یکی از این علوم ، علم جفر می باشد البته ما به …

جفر و رمل

www.jafr.blogfa.com/

پس هدف از یاد گیر علم جفر رسیدن به کمال هست که انشاء الله بیان میکنم که، جفر در … به اعداد که ما از حروف سوال به دست میاویم مداخل و به سطر اولی که از روی مداخل به دست می …. دوستانی هم که علاقه دارند جفر رو به صورت حرفه ای آموزش ببینند می توانند به …

حروف ابجد چیست؟محاسبه اعداد ابجد کبیر – مرکز تخصصی آموزش علوم …

mirdamadekabir.persianblog.ir/post/6/Translate this page

مرکز تخصصی آموزش علوم غریبه و طلسمات میرداماد کبیر … هفت جوش/علم رمل/علم جفر/دعای شش قفل/حصار کشی و مندل/حروف ابجد و محاسبهمحاسبه اعداد ابجد کبیر … اما این حروفات در علم علوم غریبه از نظر ترکیب قراری گیری متفاوت است که یک طالب …

Sep 12, 2016 – در این پست از سایت treasure-book.ir دانلود رایگان کتاب آموزش کامل جفر و حروف,علم جفر پی بردن به اسرار و رازهای عالم را برای شما عزیزان و علاقه …

You visited this page on 11/9/16.

طريقه محاسبه ابجد و طالع بيني ابجدي

ratatoil.rozblog.com/طريقه-محاسبه-ابجد-و-طالع-بيني…

Feb 26, 2016 – روش محاسبه حروف ابجد – بدست آوردن عدد ابجد – آلامتو ….. فال حروف ابجد برای ازدواج کبیر صغیر محشر اسم آموزش کتاب pdf . ….. شخصيت بر اساس اسم و فاميل با حروف ابجد نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] … ۹۲ . دانلود برنامه اعداد …

استخاره و کسی اطلاعات در باب آینده اغراد و امور و کارها از قدیم در جوامع بوده است .انسانها بسته به موقع اجتماعی و …معمولا نسبت به رویدادها و حوادث آینده همیشه نگرانند لذا …

اموزش علم اعداد

www.wiki-daro.ir/j.aspx?q=اموزش_علم_اعداد&id…

در اموزشهای حوزه های دینی اسلامی در ایران و دیگر کشور های اسلامی،همواره به بخشهایی از اموزشنحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر forum.p30world › علم و اموزش › موضوعات …

آموزش علم اعداد و حروف(علم جفر) – FarhangIran.com – loo3.club

loo3.club/آموزش+علم+اعداد+و+حروف(علم+جفر)+-+Farh…

آموزش علم اعداد و حروف(علم جفر) – FarhangIran.com برگ نخست – FarhangIran.com آموزش علوم جفر – varzeshi.11skin.ir علامه حسن زاده آملی نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر …

اموزش جفر

www.irancell-pishvaz.ir/j.aspx?q=اموزش_جفر&id…

اموزش جفر,دانلود کتاب علم جفر,دانلود کتاب علم جفر pdf,دانلود کتاب جفر جامع … نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [ارشیو] – p30world forums – انجمن … forum.p30world › .

انواع حروف ابجد وآموزش وبرای به دست آوردن طالع افراد – دعا نویسی و علوم غریبه … تلفظ میكنند و آنگاه عدد را بر اساس تلفظ آن محاسبه میكنند، بدین ترتیب، حرف “ق” در كلمه … سلام بر تمامی دوستداران علوم غریبه،علم جفر،اعداد ابجد،روش احضار وتسخیر جن …

اموزش اوفاق

plusiha.net/اموزش+اوفاق/

آموزش اوفاق – کتابخانه مجازی ایراندانلود رایگان کتاب آموزشعلم اوفاق و اعداد و اوراد مجربه نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] – P30World … آموزش علوم غریبه | ۹۸ …

Nov 22, 2011 – (جمع اعداد منتسب به هرکدام از این حروف طبق ابجد کبیر؛ همان ۱۳۲۴ می‌شود) ….. ببینید مطالبی از این دست که در این سایت و دیگر سایت ها هست مربوط به علوم غریبه و جفر هست که اکثرا از کتاب …. اسم مادر محترم‌تان را هم به همین شیوه محاسبه کرده و مطابق فرمول ذکرشده ….. ممنونتم از آموزش جامع و دقیقت که با واقعیت مو نمیزد.

دانلود رایگان کتاب PDF آموزش جفر جامع,علم جفر پی بردن به اسرار و …

antique-book-treasure.ir/…/دانلود-رایگان-کتاب-pdf-آم

۵ days ago – دانلود رایگان کتاب آموزش کامل جفر و حروف و اعداد,علم جفر یا خفیه پی … …. نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] – P30World Forums – انجمن …

You visited this page on 11/9/16.

May 19, 2014 – آموزش امكانات انجمن: پاسخ به سوالها · آشنایی با قوانین و امکانات سایت · دریافت کد فعال سازی · دریافت رمز جدید …. استادی پیدا کنید که بدون این محاسبات بتونه ذکر بده …. وعلم اعداد به منزله علم به ارواح حروف است كه علم جفر متضمن آنست. …. اما اینکه این جدول وجودی چگونه باز گشته و انسان چطور به اسم اعظم خویش راه می …

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] P30World – خانه

khazesh.ir/…/نحوه+محاسبه+ی+اعداد+در+علم+جفر+[آرش…

روش محاسبه علم جفرنحوه محاسبه ی اعداد در علم جفرآموزش جفرعلم جفر · آموزش جفرعلم جفرعلم جفر … می شوند در پست های بعدی نحوه ی محاسبه ای این اعداد را .

Aug 14, 2013 – در روایات شیعی نیز آموزش علوم غریبه (ازجمله کیمیا و جفر) به امام جعفر صادق(ع) ….. به حساب «جُمل» عددی درنظرگرفته می‌شود، ازجملۀ قوانین آنها نوعی محاسبه است که آن را حساب … اما انطباق اعداد و حروف به طور معمول برپایۀ جدول ۲ است:.

جفر،اسرار مستحصله،علم حروف و اعداد – پانزده سطري – blogfa.com

jafr325.blogfa.com/tag/پانزده-سطريTranslate this page

جفر،اسرار مستحصله،علم حروف و اعداد – پانزده سطري – آموزش جفر حقیقی رهنما … ساختن برنامه براي انجام محاسبات عددي در جفر هيچ اشكالي ندارد و خيلي هم خوب است، اما …

حروف ابجد چیست؟ :: قاصدون

ghasedoon.ir/1393/02/12/حروف-ابجد-چیست

البته حرف درباره انواع محاسبات و تقسیمات علم اعداد بسیار است. … علم اعداد · علم جفر · علم حروف · علم شهودی · علوم غریبه · هدف از خواندن علوم غریبه …. من چندیست نسخ خطی بدست آورده ام ک در آن طریقه نوشتن دعا ب حروف ابجد آموزش داده شده. … مثلا کلمه عدد ابجدی کلمه “حدید” در سوره مبارکه الحدید، ۲۶ است که در جدول تناوبی عناصر آهن هم شماره …

Jul 12, 2011 – علم جفر اگه اینا حقیقت داره پس اگه کسی اسمش رو عوض کنه طالعش عوض میشه؟ … ب) اما در باره علوم غریبه، علومی مانند علم حروف و اعداد، علم اوفاق، جفر، (جفر صغیر … اصولا علوم غریبه مانند جفر و رمل، علوم واقعی و قابل قبول هستند که آموزش و به … اندازه ای قرار داده و آن را بر اساس اندازه گیری و محاسبه و سنجش آفریده است.

آموزشگاه علمي خيام – علم حروف

khayam-1384.blogfa.com/post-891.aspx

اینان در نمایش حروف به جای اعداد از روش هایی پیروی می کرده اند که نباید مجموعۀ این روش ها را با علم حروف اشتباه کرد. … بیان داشتن باورهای خود ، علم حروف در زمرۀ علوم محتجبه قرار گرفته و آموزش آن در پنهان و تنها به کسانی … در علم جفر از روی اسراری که در حروف نهفته است ، و هر کسی را یارای پی بردن به این اسرار ….. روشهای سریع محاسبه.

( و چند فرمول ساده از جفر ) … حال در علوم قدیم و علوم غریبه جفر این کار رو انجام میده . جفر تبادل حروف و اعداد مانند ابجداکبر که انواع زیادی داره . … رو در نظر میگیرند , در صورتی طالع اشخاص با فرمولهای خاصی محاسبه میشه که تا ۸۰ درصد جواب درست میده .

علم جفر| موتور جستجوی یوز

www.yooz.ir/search/?q=علم%۲۰جفر

درباره علم جفر و علم منایا و بلایا توضیح دهید؟ … علم جفر. در باره علم جفر و رموز اعداد و حروف می باشد. alibo.persianblog.ir … وبلاگ | مرجع راهنمای وبلاگ نویسان جفر،اسرار مستحصله،علم حروف و اعداد آموزش جفرنحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر – Page 3.

Mar 11, 2011 – وانواع محاسبات ویادگرفتن آسان ان برای محاسبات ابجدی وفال و. … ودعانویس باید با وضو وومتشرع باشد واغلب دعاهای کتب یادشده باید با اجازه اساتید علوم غریبه انجام شود تا جواب دهد . … واگر اعداد..۳=۱۲=۲۳=۲۶=۲۴=۲۸=۳۰=۲۰=۱۹=۱۶=۱۵=۵=۸=۹=۱۱ درباقیست لوح فراق ….. که در جدول قبل نوشته بودم ….. اموزش حوزه @

اموزش علم جفر – جواب-سوال

www.javab-soal.ir/j.aspx?q=اموزش_علم_جفر&id…

اموزش علم جفر,دانلود کتاب علم جفر,اموزش علم جفر به زبان ساده,نرم افزار جفر,دانلود کتاب جفر جامع … نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [ارشیو] – p30world forums – انجمن .

نحوه محاسبه اعداد در علم جفر – بلاگز فا

chartblogs.ir/search/نحوه+محاسبه+ی+اعداد+در+علم+جفر

نتایج جستجو برای: نحوه محاسبه اعداد در علم جفرراهنمای محاسبه نمره در پیام نور, طریقه محاسبه نمره پیام نور, میان ترم پیام نور, نحوه محاسبه نمره در. سه شنبه ۲۵ خرداد …

به دست آوردن طالع شخص – دانلود کتاب

citar.ir/به-دست-آوردن-طالع-شخص/

Jun 8, 2012 – برای اینکه طالع شخص رو به دست بیاری باید به روش زیر محاسبه کنی …. با علم جفر میشه پیشگویی کرد و یا سوالها را جواب داد. …. فرودید عدد باقیمانده طالع شخص میباشد مثلا”عددباقی منده اسم های من ومادر بعداز تقسیم بر … سلام تو قسمت اموزش خوندم که هر طالعی یک یا چند روز قمر در عقرب دارد مثلا دلو ۲۱ تا نصف روز ۲۳ …

عدد ابتث ، عدد اطهم ، عدد ایقغ ، عدد افسج ، عدد ارغی ، عدد اجدش به طور کامل محاسبه می شوند در پست های بعدی نحوه ی محاسبه ای این اعداد را توضیح خواهم داد. + نوشته شده در …

اموزش مقدماتی علم جفر – دانلود آهنگ بیقرار

sunmag.ir/اموزش+مقدماتی+علم+جفر

آموزش علم اعداد و حروف(علم جفر) – FarhangIran.com آموزش علم حروف ، جفر و مستحصله نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] – P30World … جفر – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ …

علم جفر مستحصله – نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفرPage 4

www.anjomansearch.ir/dycajndzrnsdqcqdsdtnsdqvndn…Translate this page

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر – Page 4سلام دوستان حتما می دانید که برای یررسی و طی مراحل در علم جفر اول نیاز . ….. کاملترین کتاب آموزش روشهای مختلف جفر و روشهای

۲- عدد ابجد کبیر اسم “جامع” (که ۱۱۴ است) با عدد سوره های قرآن(که آن هم ۱۱۴ است) مساوی …. علم سیمیا نیز که از زیر شاخه های علم جفر است ، علم خواص و اسرار حروف است …

آموزش علم جفر جهان اسرار – بیشتر…

images.entrance.ir/آموزشعلمجفر-جهان-اسرار.html

Not Found Any Result for : آموزش علم جفر جهان اسرار … آموزش علم اعداد و حروف(علم جفر) – FarhangIran.com … نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] – P30World …

ابتدا حروف اين نام را جداگانه مينويسيم و سپس براساس ابجد صغير اعداد اين حروف را … پس از محاسبه عدد ، مي توانيد خصوصيات مربوط به هر عدد را با توجه به جدول زير …

آموزش استفاده از حروف ابجد | ۹۸ آموزش

۹۸amoozesh.ir/2015/…/آموزش_استفاده_از_حروف_ابجد…

Jul 6, 2015 – اعداد حروف و نحوه محاسبه حروف کلمات ( دایره ابجد ) – به نام خدا. ۲۲ جولای ۲۰۱۰ … … علوم غریبه اموزش احضار موکل با حروف ابجد – بلاگ ریدر. استفاده از ….. ولي من شنيدم ميگن هركس بتونه از علم جعفر و حروف ابجد سر در بياره ميتونه …

Dec 17, 2012 – 1 post – ‎۱ author

۱- محاسبه ابجد به ۹ روش زنده دنيا … برنامه محاسبه ابجد نسخه ۱ …. حروف ابجد یک علم هست که هر حرف یک عدد به خصوص دارد که ما میخواهیم اینجا آیه …

جفرعلم آینده – تعریف علم جفر – روش سوال کردن باحروف واعداد است که می توان باآن … به نقل ازhttp://www.jafr-cd.blogfa.com/به نقل از”آموزش جفروعلم حروف واعداد” … به رابطه و خواص حروف و استفاده از آنها در اذکار و اسماء الله ، خواص و استخراج اعداد مختلف …

Jul 28, 2016 – نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر آرشیو باP30World Forums باانجمن حتما می دانید … دانلود کتابهای باطل السحر-طلسم محبت-آموزش علم جفر دانلود کتاب …

راه هاي مختلف رسيدن به علم جفر را بيان فرماييد (مثلا علامه حسن زاده آملي خود علم جفر …. یعنی چیدن جداول و حروف و محاسبات صرفاً نقش اِعدادی دارند و این نفس خود شخص … شيخ در رساله ياد شده و «عيانى» در «مفاتيح» و ديگر عالمان به علوم حروف و اعداد در …

You visited this page on 11/10/16.

اموزش اوفاق

plusiha.com/اموزش+اوفاق

آموزش اوفاق – کتابخانه مجازی ایراندانلود رایگان کتاب آموزشعلم اوفاق و اعداد و اوراد مجربه آموزش علوم غریبه | ۹۸ آموزش نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر [آرشيو] …

default.aspx?PID=حروف و اعداد / علم جفر

www.razhayeparvaz.net/default.aspx?…حروف%۲۰و%۲…

اعتقاد اصلی زیر بنای این شاخه از علوم ، پذیرش وجود موکل حروف الفبا می باشد …. علم حروف و اعداد یا دانش جفر … بدون هیچ شک این کتاب راهنمای پرهیزگاران است. … اذکار و اسماء الهی دارای نیرو و اقتداری هستند که اگر بدون محاسبه و تحقیق مورد استفاده …

حکایات زیادی از همین تاریخ معاصر ما وجود داره که نشون میده بعضی دانشمندان خیلی اهل مطالعه مثل آقای حسن زاده ی املی در این علوم سر رشته که چه عرض … – اموزش جفر از …

آموزش جفر جامع و نور لامع : هر چند این …. پنجم : پس از آن دو حاصل جمع اعداد مدخل صغیر را با حاصل جمع اعداد مدخل وسیط را جمع کن این دو مدخل را مدخل کبیر گویند . ششم:پس …

دانلود پی دی اف آموزش علم جفر – mihan-design.ir

mihan-design.ir/دانلود+پی+دی+اف+آموزش+علم+جفر

پی دی اف اموزش جفر – moalm5.ro24.ir فروشگاه کتابزبان اردو و خطی : دانلود کتاب علم جفر دانلود کتاب رموز اسرار در عــلم جــفر و اعداد و حروف – این … نحوه محاسبه ی …

علم جفر بر اساس برخي روايات به اين نحوه بوده كه كتابي را جبرائيل به خدمت حضرت … و شنيده شده كه بعضي از اساتيد علم جفر آن را به شاگردان خود آموزش نمي‌داده‌اند. ….. پنجم : پس از آن دو حاصل جمع اعداد مدخل صغير را با حاصل جمع اعداد مدخل وسيط را جمع كن …

جفر

jaffar.persianblog.ir/

مثالی کاملا ساده از علم جفر : حسین(ع):. کلمه ” حسین ” را بصورت “حا” “سین” “یا” “نون” می نویسیم و در زیر آن کلمه “حسین” را بصورت “ح” “س” “ی” “ن” می نویسیم: حا – سین …

عده ای این حروف و اعداد متناظر با آن را قبول دارند و عده ای هم این مساله را که این … در میان علمای حاضر استاد حسن زاده آملی از متبحّرترین علمای علم جفر می باشند. … برای محاسبه طالع فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر ۱۲ می کنیم . …. ازمون شخصیت mbti(٢) … رابطه شخصیت افراد با نحوه کار کردن- ارزیابی رفتاری(۱)

نرم افزار جفر – لینک گردی

farsdaily.ir/news/نرم-افزار-جفر

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر. در این نرم افزار عدد ابجد کبیر ، عدد ابجد وسیط ، عدد ابجد صغیر ، عدد نقاط و حروف متناظر … ۵۰ … آموزش علم حروف ، جفر و مستحصله.

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر – مجله ایرانی

iranimag.ir/detail/2281065/article/2Translate this page

سلام دوستان حتما می دانید که برای یررسی و طی مراحل در علم جفر اول … پایتون – آموزش برنامه نویسی پایتون … نرم افزار محاسبه ی جفر نسخه ی دوم. کد:.

حضور نور – اهمیت حروف ابجد ونحوه محاسبه ساده آن – ما تشنه نور حضوریم و منتظر ظهور. … بيان تعداد يك ذكر بر اساس حروف ابجد و علم شریف جَفر بر اساس تعلیمات … هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، عدد متناظر را از جدول زیر برمی‌دارند و اعداد به … زمبور · شیعه اثنی عشری -مهند حامد- · دلتنگی های زمین · آموزش زبان · مسافران سحر …

علم حروف – ویکی فقه

wikifeqh.ir/علم_حروف

برخی نیز حروف را معادل جَفر دانسته‌اند، ضمن آن‌که از نظر عده‌ای دیگر، جفر یکی از … احتمالاً یکی از ریشه‌های دستیابی مسلمانان به قواعد تفسیر اعداد، به قوم یهود بازمی‌گردد. … و با استفاده از انواع محاسبات عددی برآمده از چگونگی تلفظ حروف ، عملیات اصلی علم ….. صفحه تصادفی · فهرست الفبایی · راهنمای ویکی‌فقه · راهنمای تصویری.

Razhaye Parvaz

razhaye-parvaz.blogspot.com/

دفتر مطالعات رازهای پرواز با هدف آموزش مکاتبه ای علوم غريبه فعاليت خود را از آبان ماه … ۱۰- جفر ( نحوه طرح سوال و محاسبه عددی و مراحل دريافت پاسخ از علم حروف و اعداد )

Sep 21, 2016 – در علم اعداد که یک رشته آن علم اوفاق است و نیز در علم حروف که یک شعبه آن از آن به جفر هم … (۱۱۰ = ۱۰ + ۳۰ + ۷۰) پس علم اعداد به منزله علم به ارواح حروف است که علم جفر متضمن آن است . ….. دراین روش که میتواند آموزشی هم باشد بنده یک نمونه از روش کاربردی را ارائه … اول با عدد کبیر محاسبه میکنیم = لعلی حکیم = ٢١٨ ).

تاپیک جامع آموزش جفر – انجمن پاتوق یو

talk.patoghu.com › … › علوم روحيمتفرقه

Apr 7, 2010 – 6- آیا هر کسی از علم جفر می تواند بهره داشته باشد ؟ …. ۵- دانستن اعداد مختلف که به سه نوع کبیر و وسیط و صغیرکه خود صغیر … اموزش كامل علم جفر

برای محاسبه ستاره یا کوکب فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم … در میان علمای حاضر استاد حسن زاده عاملی از متبحر ترین علمای علم جفر می باشند. … بدان كه علم حروف و اعداد از علوم شريفه اند كه متكفل تبيين علوم غريبه اند و آن را …

حساب كردن طالع فرد و جفت بودن يا نبودن ستاره ها

www.malakootiha.com/حساب-كردن-طالع-فرد-و-جفت-…

Mar 15, 2014 – نحوه محاسبه طالع فرد و جفت بودن يا جفت نبودن ستاره اشخاص. جفت بودن ستاره … جمع عدد ژاله به عدد ابجد کبير مي شود ۳۶=۱+۳۰+۵ مجموع نام و نام مادر …

برای تعیین نام فرزند, آگاهی های شغلی و تاریخ ازدواج از علم اعداد استفاده می کنند … در روان شناسی, روش و ریتم چرخه ی خاص خود را با اعداد در جدول های خاص مشخص می کنند و … مسیر زندگی یا همان عدد تقدیری که از محاسبه اعداد ماه، روز و سال تولد بدست می آید، … که شخص در زندگی خود تجربه می نماید و یا باید تجربه کند، را به فرد آموزش می دهد.

نرم افزار محاسبه ی جفر – ترفندستان

www.tarfandestan.com › … › دانلود نرم‌افزارهای فارسی

نرم افزار محاسبه ی جفر نسخه ی دوم در این نرم افزار اعداد زیر به صورت کامل محاسبه می. … در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌ باشد. لطفاً پیش از فعالیت در سایت قوانین و راهنمای فعالیت را مطالعه نمایید. … آموزش دانلود از رپید شیر با روشی جدید بدون نیاز به اکانت و یا هاست · پیدا کردن پسورد یوزر های … مقالات علمی · ویدیوهای آموزشی.

تمام علاقمندان به علم شريف و ظريف و بسيار متعالي « جفر » با كتاب « جفر … منتهي چون حاصل عمر بنده است بهمين دليل در اينجا از توضيح آن معذورم و آموزش آن نيز هزينه دارد. … دستور و عدد خاص تلاوت كند تا از بركات مادي و معنوي اسماء شريف برخوردار شود. ….. اين علم ندارند، هنوز نمي دانند كه در ان سؤال اصلي هم ،بعضي ازاعداد به غلط محاسبه …

فال ابجد – خاتون آنلاین

www.khatoononline.ir/different/فال-ابجد.html

Apr 24, 2015 – ابجد علمیست که بر پایه علم اعداد و حروف قرار گرفته است به طوری که در این علم هر … تا امروز این اموزش ها به صورت خاص ادامه داشته است و به هر کس به اندازه لیاقتش اموزش … برای مثال ژاله که مقدار حروف ابجد آن براساس اسم زاله محاسبه میشود. … علم اعداد، علم رمل و ستاره یاب(اسطرلاب)، علم جفر جامع و جفر اصغر، علوم کیمیا، …

علم وفق اعداد (اوفاق)که قسمت طراحی آن در چارچوب علوم ریاضی میباشد بسیار جذاب و … فعلا مد نظر نیست ) بیشتر وارد جزئیات نمیشوم چون اگر قرار به آموزش باشد باید مبحث … در علم جفر نیز جناب محی الدین و علمای قبل و بعد از ایشان نیز در علم حروف و جفر و … البته وفق های بیشتر از این هم موجود و محاسبه شده هست منتها چون عدد ۱۲۱ عدد …

دانلود مجله اسرار جفر

www.magzsaz.com/magz/اسرار-جفر/

جفر،اسرار مستحصله،علم حروف و اعدادآموزش جفر حقیقی رهنما – جفر،اسرار مستحصله،علمآموزش علم حروف و جفر و مستحصله۱۴۰ … نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر۲۴۷٫

طریقه محاسبه ابجد و طالع بینی ابجدی وجفر | آسمانی

www.asmany.ir › متافیزیکعلوم غریبه

Aug 9, 2016 – صفحه اصلی متافیزیک علوم غریبه طریقه محاسبه ابجد و طالع بینی ابجدی وجفر …. این علم را دارند باید گفت : متاسفانه در حال حاضر آموزش این علوم بسیار مشکل شده. … جفر تبادل حروف و اعداد مانند ابجداکبر که انواع زیادی داره .

Oct 16, 2013 – برای آموزش حفظ قرآن کلیک کنید … یا از راه + و الهی است ، مثلا میدانم و دیدم که شیخ بزرگواری از علم جفر (کشیدن مربع و تقسیم به مربعات …. در این نوع علوم با چیدن خاص حروف و اعداد برای پیدا کردن جواب استفاده می کنند. مثلا در علم حروف جدول خاصی را ترتیب می دهند و حروف را با ترتیب خاصی در آن جدول که مثلا سه در …

ابجد طول عمر

agahijur.ir/ابجد%۲۰طول%۲۰عمر/tag-10024085/

… تخمین عمر انسان · ابجد طول عمر · چند سوال و جواب به کمک حروف ابجد · نحوه ی استخاره با قران · محاسبه وآشنایی با علم جفر · چگونگی فال ابجد · ابجد قمر ی · تبدیل عدد …

گفتمان جفر

jaffaar.blogfa.com/

گفتمان جفر – … مدخل کبیر:عدد هر حرف را به ابجد کبیر محاسبه کرده و مجموع اعداد را می نویسیم. مدخل وسیط:یکان عدد مدخل کبیر را بر می داریم که می شود مدخل وسیط. مدخل مجموعی:یکان عدد حاصله از مدخل وسیط را برمی داریم می … جدول میزان هر ماه(طالع وقت) …

May 18, 2012 – در این برنامه قصد نداریم علم اعداد یا جفر را به شما آموزش دهیم اما برای این که … در واقع همان طور که در این جدول می بینید، در زبان عربی ما ۲۸ حرف داریم که …

که بسیار راحت و ذهنی بتوانند طالع محاسبه کنند. از مقایسه ابجد کبیر … برای انجام این تنظیم از راهنمای ارائه شده در یکی از نشانی‌های + یا + یا + یا + استفاده فرمایید.

Jul 15, 2015 – بدان كه علم حروف و اعداد از علوم شریفه اند كه متكفل تبیین علوم غریبه اند و آن را ضوابط علمى و محاسبات دقیقى است و براى آن ارباب و … جناب علامه شیخ بهایى اصرار شدید بر فراگیرى جفر جامع را داشتم كه وى از تعلیم آن امتناع مى نمود.

تبدیل اسم به ابجد – پورتال جامع برگزیده ها

www.bargozideha.com/tag/تبدیل-اسم-به-ابجد

مثلا محاسبه عدد ابجد اسم رمضان به این صورت است:ر = ۲۰۰م = ۴۰ض = ۸۰۰ا = ۱ن = ۵۰۱۰۹۱ = ۵۰ + ۱ + ۸۰۰ + ۴۰ + ۲۰۰ … در میان علمای حاضر استاد حسن زاده عاملی از متبحر ترین علمای علم جفر می باشند. … آموزش تصویری مرحله به مرحله مروارید دوزی …

May 12, 2016 – اصول و مقدمات علم حروف و اعداد موکلان خواندن اذکار اسرار رموز علم جفر … حروف ملفوظی حروف مسروری، علم اعداد و حروف جداول حروف ابجد بصورت نه گانه، نحوه محاسبه اسماء … دانلود رایگان کتاب آموزش الواح ۱ و ۲ و ۳ روش محاسبه و نگارش الواح …

نرم افزار اندروید حروف ابجد | اپ اندرویدی

appandroidi.com/نرم-افزار-اندروید-حروف-ابجد/Translate this page

Apr 23, 2016 – نرم افزار حروف ابجد دانلود رايگان علم. … دانلود رایگان اموزش جفر و نرم افزار محاسبات جفر باشیک دانلود نرم افزار …. نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر

جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر، نوشتن دعا ، دعانویس ، دعا نویسی،بخت گشایی ، دعای رزق وروزی …

Aug 11, 2016 – جَفر یا علم‌الحروف، از علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. … تفاوت علم الحروف با علم اعداد یا همان عدد شناسی این است که علم اعداد تنها …. با توجه به جدول اهطمیه حروف بادی و … … ساده احضار پری اموزش باز کردن چشم سوم اموزش هاله بینی تالار گفتگو …

مستحصله | گوگل پیامکی همراه اول ۲۰۳۷۰

www.20370.ir/Default.aspx?q=مستحصله&id…

translate this pageاموزش علم حروف ، جفر و مستحصله – – اموزش علم حروف ، جفر و … نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر – page 4forum.p30world › علم و اموزش › موضوعات …

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر – واضح

vazeh.com/n1543700/نحوهمحاسبه-ی-اعداد-در-علمجفر

نحوه محاسبه ی اعداد در علم جفر-hoori10-11-2007, 12:01 AMسلام دوستان حتما می … عدد اجدش به طور کامل محاسبه می شوند در پست های بعدی نحوه ی محاسبه ای این اعداد را …

Jun 15, 2014 – سبب غریب و خفی بودن این علوم، مقدمات و مواد اطلاعاتی آنها نبوده، بلکه فرمول‌ها و … علوم غریبه، علومى مانند علم حروف و اعداد، علم اوفاق، جفر، (جفر صغیر و جفر …. و علم جفر بر اساس برخی روایات به این نحوه بوده كه كتابیرا جبرائیل به …

آموزش زیرخاکی – باستان شناسی و دفینه

www.moshkabadi.loxblog.com/…/%20آموزش%۲۰زیرخ…
 
بازدید : 1,536 views بار دسته بندی : دانلود کتاب آموزش علم جفر ، علم جفر تاريخ : ۲۶ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.